Năm 2018, nhóm nghiên cứu do TS. Nguyễn Huy Thuần tại Trường Đại học Duy Tân làm chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài: “Phát triển hệ thống kép sinh tổng hợp một số hợp chất phenol glycoside ở vi khuẩn Escherichia coli cải biến di truyền”.

Đề tài nhằm mục tiêu thiết kế và xây dựng thành công hệ thống kép (đồng) tổng hợp (co-culture system) sử dụng vi khuẩn E. coli là vật chủ như một công cụ mới để đa dạng hóa sinh tổng hợp glycoside nói riêng và tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh dược học nói chung; tối ưu hoá mạng lưới trao đổi chất nội bào, điều kiện nuôi cấy và tổng hợp để thu được các hợp chất phenol glycoside mong muốn có năng suất cao.

Một số kết quả của đề tài:

  • Phương pháp này là công cụ hữu ích cho nghiên cứu sinh tổng hợp hợp chất phenol glucoside có nguồn gốc từ thực vật bậc cao bằng cách sử dụng hệ thống đồng nuôi cấy vi khuẩn E. coli đã cải biến di truyền.
  • Là phương pháp tổng hợp sinh học các phân tử polyphenol glucoside có năng suất cạnh tranh hoặc cao hơn so với các phương pháp tổng hợp trước đó. Thực tế năng suất tổng hợp các hợp chất như resveratrol glucoside và apigenin glucoside khá cao so với nuôi cấy đơn tổng hợp các chất này.
  • Theo định hướng trực tiếp của thuyết minh, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp thành công hợp chất resveratrol glucoside (gồm 2 dẫn xuất là resveratrol-4′-O-glucoside và resveratrol-3-Oglucoside) và apigenin-7-O-glucoside bằng phương pháp này đồng nuôi cấy (co-culture).

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 15158) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)