STT Chỉ tiêu Chọn
01 Nitrat
02 Xác định pH
03 Xác định hàm lượng Clorua
04 Xác định hàm lượng Sắt tổng
05 Xác định hàm lượng Clorua
06 Xác định hàm lượng Nitrit
07 Amoni
08 Độ đục
09 Mangan
10 Photphat
11 COD