Nghiên cứu đánh giá diễn biến bồi xói lòng dẫn sông Cái Phan Rang...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đánh giá diễn biến bồi xói lòng dẫn sông Cái Phan Rang và đề xuất giải pháp quản...