Nghiên cứu sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao tại Ninh Thuận

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao tại Ninh Thuận 2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:Viện nghiên...

Tổng kết thực tiễn, phân tích, dự báo xu hướng biến đổi và đề...

1) Tên nhiệm vụ: Tổng kết thực tiễn, phân tích, dự báo xu hướng biến đổi và đề xuất các giải pháp xây dựng,...

Nghiên cứu, điều tra, đánh giá và khoanh định vùng hạn chế, khu vực...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, điều tra, đánh giá và khoanh định vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước...