Đánh giá tác động và đề xuất giải pháp đầu tư công nhằm thu...

1) Tên nhiệm vụ: Đánh giá tác động và đề xuất giải pháp đầu tư công nhằm thu hút các thành phần kinh tế...