Xây dựng mô hình luân canh cây trồng cạn (bắp lai vụ Đông Xuân...

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình luân canh cây trồng cạn (bắp lai vụ Đông Xuân - Đậu xanh vụ Hè Thu)...

Xây dựng mô hình nuôi trùn quế quy mô nông hộ tại xã Phước...

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình nuôi trùn quế quy mô nông hộ tại xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước 2) Tổ chức...