Nghiên cứu sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao tại Ninh Thuận

1 Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao tại Ninh Thuận 2 Tên tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Bông...