Nghiên cứu phương pháp phân tích chu kỳ sống công nghệ, áp dụng đối với ngành năng lượng tái tạo

0
266

Hoạt động đánh giá định giá công nghệ cũng như tư vấn chuyển giao công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn lựa chọn công nghệ phù hợp với thực tế, không những giới thiệu xúc tiến ứng dụng các kết quả nghiên cứu công nghệ được hình thành từ trong nước đem lại giá trị thực tiễn đem lại lợi nhuận cho các Viện Trường và tác giả nghiên cứu mà còn hỗ trợ được các doanh nghiệp trong việc đầu tư sử dụng công nghệ mới quy trình phù hợp nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ và có thể tiếp thu làm chủ công nghệ.

Hiện tại đã có nhiều cơ quan chức năng tổ chức cá nhân thực hiện vai trò trung gian tư vấn môi giới chuyển giao công nghệ trên thị trường tuy nhiên có rất nhiều khó khăn trong việc phân tích được thực trạng công nghệ chu kỳ sống công nghệ và thuyết phục được các bên để lựa chọn được công nghệ phù hợp tiến đến giao dịch được công nghệ. Để giải quyết những vấn đề nêu trên vai trò của tổ chức tư vấn xúc tiến đánh giá công nghệ là việc không thể thiếu và là một mắt xích quan trọng để thúc đẩy giao dịch chuyển giao công nghệ đặc biệt quá trình phân tích thực trạng tư vấn đánh giá định giá xác định (ước tính) chu kỳ sống công nghệ.

Với đặc thù của hoạt động trong lĩnh vực đánh giá định giá công nghệ và định giá tài sản trí tuệ, đòi hỏi cần phải có nghiên cứu phân tích tìm hiểu sâu về chu kỳ sống công nghệ đặc biệt là mối quan hệ của chu kỳ sống công nghệ với sự tuổi đời kinh tế của tài sản nói chung và công nghệ nói riêng. Do đó, nhóm nghiên cứu do ThS. Phạm Hồng Quách, Trung tâm Tư vấn, Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ (VISTEC) đứng đầu đã triển khai nhiệm vụ: “Nghiên cứu phương pháp phân tích chu kỳ sống công nghệ, áp dụng đối với ngành năng lượng tái tạo”. Nhiệm vụ này không chỉ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Viện Đánh giá được giao mà còn

 

hướng tới phục vụ các tổ chức nghiên cứu/ hiệp hội ngành /doanh nghiệp trong quá trình đánh giá công nghệ, lựa chọn đầu tư đổi mới công nghệ.

Sau một thời gian triển khai thực hiện, nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện được các nội dung theo Thuyết minh của đề tài bao gồm:

  1. Phân tích làm rõ được phương pháp đánh giá về chu kỳ sống công nghệ thông qua kinh nghiệm của một số quốc gia như Hoa kỳ, Trung Quốc Hàn Quốc và các nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước đã làm rõ được cơ sở lý luận và thực trạng hoạt động này hiện
  2. Xây dựng được quy trình đánh giá nội dung thu thập thông tin và đề xuất phương pháp phân tích chu kỳ sống công nghệ trong điều kiện Việt Nam
  3. Áp dụng phân tích đánh giá chu kỳ sống của 03 công nghệ cụ thể trong ngành năng lượng tái tạo; Cụ thể: – Công nghệ Pin quang điện (PV-Cell) – Công nghệ Pin điện hóa

– Công nghệ chuyển đổi điện áp (DC-AC inverter)

  1. Đề xuất được giải pháp hoàn thiện quy trình đánh giá phương pháp phân tích chu kỳ sống công nghệ phù hợp với điều kiện Việt

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã dự thảo được quy trình phân tích và từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về chu kỳ sống công nghệ với đầy đủ các luận cứ khoa học và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình triển khai các nghiệp vụ tư vấn Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ. Đồng thời, các tổ chức/hiệp hội ngành nghề/doanh nghiệp, Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp KH&CN (Cục phát triển thị trường doanh nghiệp khoa học và công nghệ) có thể tham khảo kết quả phương pháp phân tích chu kỳ sống công nghệ và áp dụng trong lĩnh vực công nghệ của mình để quyết định cho chiến lược nghiên cứu, ươm tạo phát triển đầu tư đổi mới công nghệ phù hợp.

Hy vọng rằng, các luận cứ nghiên cứu khoa học và đề xuất trong báo cáo này có thể làm cơ sở để các nhà hoạch định chính sách tham khảo và sử dụng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách liên quan đến hoạt động đánh giá định giá công nghệ, hoặc hỗ trợ thúc đẩy quá trình đầu tư ứng dụng và đổi mới và chuyển giao công nghệ gia tăng số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo nói riêng.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14811/2018) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

P.T.T (NASATI)