• Thông tư 15/2018/TT-BKHCN
  • Phụ lục Thông tư 15/2018/TT-BKHCN (biểu mẫu và hướng dẫn điền biểu mẫu):  Tệp dạng DOC.
    – Biểu mẫu cho các tổ chức có hoạt động Khoa học và công nghệ

    – Biểu mẫu cho Sở Khoa học và công nghệ