STT Chỉ tiêu Chọn
01 Xác định hàm lượng tổng phôtpho  
02 Xác định hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng  
03 Amoni  
04 Photphat  
05 Crom (VI)