STT Chỉ tiêu Chọn
01 Sunphat  
02 Xác định pH  
03 Xác định độ cứng tổng  
04 Xác định hàm lượng Clorua  
05 Xác định hàm lượng Sắt tổng  
06 Xác định hàm lượng Nitrit  
07 Nitrat  
08 Amoni  
09 Độ đục  
10 Crom (VI)  
11 Mangan