Kết quả đánh giá Chương trình hành động của viên chức tham gia báo cáo Chương trình hành động để xem xét bổ nhiệm chức danh phó phòng chuyên môn thuộc Trung tâm thông tin – ứng dụng tiến bộ KH&CN

0
76