STT Chỉ tiêu Chọn
01 Xác định pH
02 Nitrat
03 Xác định độ cứng tổng
04 Crom (VI)
05 Xác định hàm lượng Clorua
06 Xác định hàm lượng Nitri
07 Xác định hàm lượng Sắt tổng
08 Sunphat
09 Amoni
10 Độ đục
11 Mangan