1 Tên nhiệm vụ: “Trồng thử nghiệm hai giống nho không hạt NH04-61 và NH04-128 tại Ninh Thuận theo hướng VietGAP”
2 Tên tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố
3 Chủ nhiệm nhiệm vụ Phan Văn Tiêu
4 Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài

Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm hai giống nho không hạt NH04-61 và NH04-128 tại Ninh Thuận theo hướng VietGAP góp phần đa dạng sản phẩm và nâng cao giá trị sản phẩm của cây nho.

Mục tiêu cụ thể của đề tài

– Đánh giá khả năng thích ứng của 2 giống nho không hạt với điều kiện canh tác tại Ninh Thuận.

– Xây dựng quy trình kỹ thuật trồng hai giống nho không hạt NH04-61 và NH04-128 tại Ninh Thuận theo hướng VietGAP.

– Xây dựng các mô hình trồng thử nghiệm theo hướng VietGAP.

– Chuyển giao quy trình cho cán bộ kỹ thuật và nông dân.

5 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

– Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác cho giống nho không hạt NH04-61 và NH04-128 tại Ninh Thuận

+ Nghiên cứu xác định chế độ dinh dưỡng thích hợp cho hai giống nho không hạt NH04-61 và NH04-128

+ Nghiên cứu xác định kỹ thuật cắt cành phù hợp cho giống nho không hạt NH04-61 và NH04-128

+ Nghiên cứu ứng dụng GA3 trong việc nâng cao chất lượng quả cho giống nho không hạt NH04-61 và NH04-128

+ Nghiên cứu xác định thời điểm bao chùm thích hợp cho giống nho không hạt NH04-61 và NH04-128

+ Nghiên cứu quản lý dịch hại tổng hợp theo hướng IPM trên giống hai giống nho không hạt NH04-61 và NH04-128

– Sản xuất thử nghiệm mô hình trồng nho NH04-61 và NH04-128 tại Ninh Thuận

– Đào tạo cho cán bộ kỹ thuật và tập huấn chuyển giao cho nông dân

6 Lĩnh vực nghiên cứu:40104 – Cây rau, cây hoa và cây ăn quả
7 Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

– 02 Giống nho NH04-61 và NH04-128 Có chất lượng cao (không hạt, độ đường đạt tối thiểu 18 độ brix, có hương thơm đặc trưng), sản phẩm đảm bảo an toàn VSTP.

NH04-61:  ≥3,0 g/quả, ≥250 g/chùm; NH04-128:  ≥1,5 g/quả, ≥160 g/chùm

– Mô hình sản xuất thử nghiệm hai giống nho không hạt (0,2ha/mô hình)

+Giống NH04-61: Năng suất ≥10 tấn/ha; Độ Brix ≥18%

+Giống NH04-128: Năng suất ≥10 tấn/ha; Độ Brix ≥18%

– 01 quy trình kỹ thuật canh tác phù hợp cho giống NH04-61, sản phẩm đạt ATTP. Được hội đồng KHCN cấp tỉnh thông qua.

– 01 quy trình kỹ thuật canh tác phù hợp cho giống NH04-128, sản phẩm đạt ATTP.Được hội đồng KHCN cấp tỉnh thông qua

– 2 bài báo về quy trình nhân giống, kỹ thuật canh tác. Kết quả nghiên cứu về quy trình nhân giống, quy trình kỹ thuật canh tác phù hợp cho giống NH04-61 và NH04-128 đăng trên Tạp chí chuyên ngành

8 Thời gian thực hiện: 36 tháng (từ tháng  8 năm 2020 đến tháng 7 năm 2023)