1Tên đề tài: Xây dựng Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững ở khu vực tưới của hệ thống kênh chính thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, đến năm 2030.
2Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ
3Chủ nhiệm nhiệm vụ: Hồ Huy Cường
4Mục tiêu nghiên cứu:
 Mục tiêu chung:
Xây dựng phương án phát triển sản xuất nông nghiệp ở khu vực tưới của hệ thống kênh chính thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ với diện tích khoảng 4.000 ha tại các xã Mỹ Sơn, Nhơn Sơn, Phước Trung, Xuân Hải, Bắc Phong, Lợi Hải, theo hướng:
– Phát huy lợi thế và cơ hội của tỉnh Ninh Thuận, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên nước, đáp ứng tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (VIETGAP, GLOBAL GAP) của thị trường xuất khẩu và tiêu dùng nội địa; nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị đất canh tác, giảm thiểu suy thoái môi trường và nâng cao sinh kế cho cộng đồng dân cư;
– Liên kết sản xuất theo nhu cầu thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu, gắn kết với du lịch công nghệ và du lịch sinh thái nông nghiệp.
Mục tiêu cụ thể:
Xác định được hiện trạng sản xuất nông nghiệp (bao gồm các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản) ở khu vực tưới của hệ thống kênh chính thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ với diện tích khoảng 4.000 ha tại các xã Mỹ Sơn, Nhơn Sơn, Phước Trung, Xuân Hải, Bắc Phong, Lợi Hải.
– Phân tích, đánh giá, tổng hợp và đề xuất được các nhiệm vụ, mô hình và giải pháp để phát triển sản xuất nông nhiệp bền vững gắn với áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp với chuỗi giá trị liên kết, hướng đến xuất khẩu, gắn với du lịch công nghệ và du lịch nông nghiệp ở khu vực tưới của hệ thống kênh chính thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ với diện tích khoảng 4.000 ha tại các xã Mỹ Sơn, Nhơn Sơn, Phước Trung, Xuân Hải, Bắc Phong, Lợi Hải.
– Xây dựng được phương án phát triển sản xuất nông nhiệp bền vững ở khu vực tưới của hệ thống kênh chính thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ với diện tích khoảng 4.000 ha tại các xã Mỹ Sơn, Nhơn Sơn, Phước Trung, Xuân Hải, Bắc Phong, Lợi Hải.
– Xây dựng được đề án phát triển sản xuất nông nhiệp bền vững ở khu vực tưới của hệ thống kênh chính thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ với diện tích khoảng 4.000 ha tại các xã Mỹ Sơn, Nhơn Sơn, Phước Trung, Xuân Hải, Bắc Phong, Lợi Hải.
– Hoàn thiện được bản đồ phân vùng sản xuất nông nghiệp tỷ lệ 1/5.000 ở khu vực tưới của hệ thống kênh chính thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ với diện tích khoảng 4.000 ha tại các xã Mỹ Sơn, Nhơn Sơn, Phước Trung, Xuân Hải, Bắc Phong, Lợi Hải.
5 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
– Điều tra hiện trạng sản xuất của các cơ cấu cây trồng và vật nuôi ở vùng nghiên cứu.
– Phân tích đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của hiện trạng các cơ cấu cây trồng và vật nuôi đã được điều tra và đề xuất giải pháp, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp bền vững ở vùng nghiên cứu theo hướng ứng dụng CNC, thực hành nông nghiệp tốt (GAP), chuỗi liên kết, gắn với du lịch sinh thái nông nghiệp/công nghệ.
– Xây dựng phương án phát triển sản xuất nông nghiệp ở vùng nghiên cứu theo định hướng phát huy lợi thế và cơ hội của tỉnh Ninh Thuận, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên nước, đáp ứng tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt, nâng cao hiệu quả trên đơn vị đất canh tác và giảm suy thoái môi trường.
– Xây dựng bản đồ phân vùng sản xuất nông nghiệp tỷ lệ 1/5.000 ở vùng nghiên cứu theo hướng ứng dụng CNC, thực hành nông nghiệp tốt (GAP), chuỗi liên kết và chuỗi cung ứng trong/ngoài nước, gắn với du lịch sinh thái nông nghiệp và du lịch công nghệ cho từng cơ cấu cây trồng.
6Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp
7Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:  
– Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững thuộc ở khu vực tưới của hệ thống kênh chính thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ đến năm 2030.
– Bản đồ phân vùng sản xuất nông nghiệp ở khu vực tưới của hệ thống kênh chính thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ với diện tích 4.088,94 ha, tại các xã Mỹ Sơn, Nhơn Sơn, Phước Trung, Xuân Hải, Bắc Phong, Lợi Hải, có tỷ lệ 1/5.000 để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành sản xuất hiệu quả tại khu vực này.
– Báo cáo Tổng hợp kết quả nghiên cứu.
– Dự thảo đề án phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững thuộc ở khu vực tưới của hệ thống kênh chính thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ đến năm 2030.
– 01 bài báo liên quan đến kết quả thực hiện đề tài.
8Thời gian thực hiện: 10 tháng, từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 09 năm 2024