Kế hoạch “Tổ chức đánh giá Chương trình hành động của cá nhân trước khi xem xét bổ nhiệm chức danh phó phòng chuyên môn thuộc Trung tâm thông tin – ứng dụng tiến bộ KH&CN”

0
70