1) Tên nhiệm vụ: Lịch sử địa phương tỉnh Ninh Thuận (Tài liệu dạy-học dùng trong các trường THCS và THPT)

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

  1. CN Hồ Tấn Lợi
  2. ThS. Nguyễn Thị Hoàng Liên
  3. CN. Trần Ngọc Quế
  4. CN. Phan Thị Hải
  5. CN. Nguyễn Khắc Nguyên
  6. CN. Lương Hồng Sơn
  7. ThS. Lê Thế Kỷ
  8. CN. Trương Minh Tám
  9. CN. Lương Văn Lân

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

– Tạo sự thống nhất về chương trình giáo dục Lịch sử địa phương cho học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở. Đi đôi với việc thống nhất về tài liệu giảng dạy trong phạm vi toàn tỉnh. Tránh tình trạng giảng dạy trùng lắp, chồng chéo hoặc mâu thuẫn nhau giữa các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở.

– Cung cấp tài liệu cho giáo viên giảng dạy phần lịch sử địa phương đến học sinh phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục-Đào tạo. Theo đó, tạo sự thuận lợi cho giáo viên khi giảng dạy lịch sử địa phương, đồng thời giúp giáo viên đánh giá chính xác mức độ tiếp thu, tinh thần và thái độ học tập của học sinh để điều chỉnh và nâng cao hiệu quả giảng dạy.

– Cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản, có hệ thống về lịch sử truyền thống của quê hương Ninh Thuận. Qua đó, tạo cho học sinh sự yêu mến, lòng tự hào đối với quê hương và trên cơ sở nắm được lịch sử địa phương học sinh sẽ nảy sinh ý thức tự giác tham gia xây dựng quê hương đất nước.

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

Đề tài lịch sử địa phương tỉnh Ninh Thuận (tài liệu dạy-học dùng trong các trường THCS và THPT) được nghiên cứu, biên soạn từ những tài liệu lịch sử chính thống của tỉnh đã xuất bản trong những năm gần đây, đảm bảo tính hệ thống, cơ bản, có chọn lọc các sự kiện lịch sử tiêu biểu,  nổi bật của địa phương ninh thuận, đồng thời phù hợp với dòng chảy chung của lịch sử dân tộc. So với tài liệu “Tóm lược lịch sử địa phương Ninh Thuận” của tác giả là thầy Võ Minh Khai biên soạn từ năm 1993, tập tài liệu này có nhiều thay đổi, cập nhập, bổ sung sự kiện phong phú, đầy đủ hơn.

Đề tài gồm 8 chuyên đề, trong đó 5 chuyên đề về từng giai đoạn lịch sử của tỉnh Ninh Thuận, từ năm 1930 đến 2010; một chuyên đề khái quát chung về quê hương Ninh Thuận và 2 chuyên đề về các di tích lịch sử, các anh hùng LLVT nhân dân tỉnh và làng nghề truyền thống Chăm của tỉnh.  Hầu hết, các chuyên đề có tên gọi ngắn gọn, nội dung cô đọng, xúc tích nhưng khái quát toàn bộ bức tranh chung về quê hương Ninh Thuận, trong lịch sử cho đến hiện tại; đồng thời, nêu bật những nét đặc thù của tỉnh Ninh Thuận.

Ban biên soạn đề tài đã tạo được tập tài liệu mới đầu tiên về lịch sử địa phương; là cơ sở cho lãnh đạo tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh quyết định xuất bản dùng để tham khảo giảng dạy và học tập trong các trường THCS và THPT.

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: Bắt đầu: tháng 10/2012 Kết thúc tháng 9/2013

7) Kinh phí thực hiện.: 147,512 triệu đồng, trong đó:  

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học:         147,512 triệu đồng.

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì:                 0,0 triệu đồng.

+ Khác (vay, huy động…):                         0,0 triệu đồng .

8) Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số: 38. Cấp ngày: 03/03/2014