Tiếp tục duy trì áp dụng ISO 9001:2008 theo mô hình khung của Bộ Khoa học và Công nghệ – Xây dựng ISO điện tử.

0
131

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Đoàn công tác đang làm việc tại Cần Thơ

Thực hiện Kế hoạch 1334/KH-UBND ngày 12/4/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020

Trước hết việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan HCNN là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Đến nay, việc xây dựng và áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 đã được triển khai tại 116 đơn vị là cơ quan nhà nước cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn; một số cơ quan nhà nước cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên môn của tỉnh.

Việc triển khai ISO điện tử cho các cơ quan hành chính nhà nước là xu hướng hiện đại và tất yếu nhằm thực hiện thành công mô hình Chính phủ điện tử theo Nghị Quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ.

Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì phối hợp với Sở Thông tin truyền thông, Sở Tài chính thành lập Đoàn công tác học tập kinh nghiệm tại Cần Thơ và Cà Mau từ ngày 23/5/2017 đến ngày 26/5/2017. Qua chuyến học tập kinh nghiệm triển khai hệ thống ISO điện tử tại Cần Thơ và Cà Mau nhận thấy một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tại Cần Thơ Trung tâm công nghệ phần mền thuộc Đại học Cần Thơ giới thiệu với Đoàn công tác về 2 nội dung: Phần mền một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến; Quản lý ISO trực tuyến.
Sau chuyến học tập, trao đổi kinh nghiệm Đoàn công tác nhận thấy về cơ bản chương trình ISO điện tử đã đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Vận hành hệ thống ISO điện tử sẽ tiết kiệm rất nhiều công sức, chi phí so với Hệ thống ISO giấy hiện tại. Qua đó Đoàn công tác cũng có báo cáo, tham mưu UBND tỉnh để đưa ra lộ trình và số lượng cơ quan, đơn vị được triển khai thực hiện ISO điện tử tại tỉnh theo từng giai đoạn cụ thể.Thứ hai, tại Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau giới thiệu về thực trạng và  hiệu quả của việc triển khai, cài đặt áp dụng ISO điện tử tại các Sở, UBND các huyện/TP. Tiếp đó, Đoàn công tác cũng đã làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau, trực tiếp xem cách vận hành hệ thống ISO điện tử trang hoạt động trực tuyến tại Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau.