1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận tôm giống tỉnh Ninh Thuận”

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Chi cục Thủy sản Ninh Thuận

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

1.KS. Đặng Văn Tín

2.Ths.Nguyễn Sen

3.TS.Nguyễn Khắc Lâm

4.Ks.Vũ Hoài Chung

5.Ks.Trần Ngọc Hải

6.Ks.Hoàng Danh Hùng

7.Ks.Trương Trọng Phúc

8.Lê Xuân Thảo

9.Nguyễn Hải Dương

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

  1. Mục tiêu chung

Xác lập quyền đối với nhãn hiệu ch ng nhận “Tôm giống Ninh Thuận” dùng cho sản phẩm tôm giống được sản xuất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đảm bảo việc kiểm soát chất lượng, kiểm soát hoạt động sản xuất tôm
giống, góp phần nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng
nhận “Tôm giống Ninh Thuận” đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất
kinh doanh tôm giống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

  1. Mục tiêu cụ thể

Xây dựng cơ sở khoa học để xác định các tiêu chí, đặc tính cần chứng nhận
của sản phẩm tôm giống (tôm sú và tôm thẻ chân trắng) mang nhãn hiệu chứng nhận “Tôm giống Ninh Thuận”, từ đó tiến hành các thủ tục để xác lập quyền sở hữu trí tuệ.

Thiết lập hệ thống tổ chức, hệ thống các phương tiện, điều kiện để quản lý
nhãn hiệu chứng nhận ”Tôm giống Ninh Thuận”.

Nhãn hiệu chứng nhận “Tôm giống Ninh Thuận” được đăng ký bảo hộ, sử
dụng, quản lý và khai thác có hiệu quả trên thực tế.

  1. Mục tiêu nhân rộng

Xây dựng và nhân rộng mô hình mẫu về xây dựng và quản lý nhãn hiệu
chứng nhận cho các sản phẩm đặc thù tương ứng của tỉnh Ninh Thuận.

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

– Hoàn thành việc đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận theo quy định của pháp
luật. Nhãn hiệu chứng nhận khi được xác lập quyền sở hữu công nghiệp sẽ nâng
cao uy tín và tiếp tục khẳng định chất lượng tôm giống Ninh Thuận đối với người nuôi tôm thương phẩm trên cả nước, góp phần nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm, tăng lợi ích kinh tế cho các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh tôm giống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

– Xây dựng hệ thống các văn bản phục vụ cho việc quản lý Nhãn hiệu
chứng nhận, quy trình kỹ thuật sản xuất tôm giống phù hợp thực tế sản xuất đáp
ng các quy định cùa nhà nước và chủ trương phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

– Tổ chức thành công các buổi hội thảo, tập huấn giới thiệu về Nhãn hiệu
chứng nhận, các lợi ích của việc sử dụng Nhãn hiệu ch ng nhận trong việc gìn
giữ và phát huy danh tiếng sản phẩm tôm giống Ninh Thuận. Các buổi hội thảo,
tập huấn cũng đã phổ biến cụ thể nội dung văn bản quản lý Nhãn hiệu ch ng
nhận, quy trình sản xuất tôm giống đạt chất lượng từ đó góp phần nâng cao hiệu
quả sử dụng, khai thác Nhãn hiệu chứng nhận trên thực tế.

– Thực hiện thành công việc điều tra, khảo sát tình hình sản xuất, kinh
doanh tôm giống trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ công tác quản lý và phát triển
sản phẩm tôm giống mang Nhãn hiệu chứng nhận “Tôm giống Ninh Thuận”.

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 08/2016            Kết thúc: tháng 10/2017

7) Kinh phí thực hiện.: 520.431.000

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học:        464.810.000 đồng .

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì:                 0,0 triệu đồng.

+ Khác (vay, huy động…):                      55.621.000 đồng .

8) Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số: 2018-259-01/KQNC Cấp ngày: 11/4/2018