Nhiệm vụ KHCN đã đăng ký

Nhiệm vụ KHCN đã đăng ký

Đánh giá hiện trạng, dự báo đa dạng sinh học, chất lượng các thành...

1) Tên nhiệm vụ: “Đánh giá hiện trạng, dự báo đa dạng sinh học, chất lượng các thành phần môi trường tại tỉnh Ninh Thuận phục vụ phát triển...

Xây dựng và bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Thịt bò Ninh Thuận”

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng và bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Thịt bò Ninh Thuận” 2) Tổ chức chủ trì nhiệm...

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thâm canh cây Măng Tây theo hướng công...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thâm canh cây Măng Tây theo hướng công nghệ cao tại Ninh Thuận. 2) Tổ...

Trồng thử nghiệm cây đinh lăng (Polyscias fruticosa L. Harm) theo tiêu chuẩn GACP...

1) Tên nhiệm vụ: Trồng thử nghiệm cây đinh lăng (Polyscias fruticosa L. Harm) theo tiêu chuẩn GACP tại Ninh Thuận nhằm cung cấp nguồn...

Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn...

1) Tên nhiệm vụ: Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2030, định hướng đến 2035. 2) Tổ...

Đánh giá tác động và đề xuất giải pháp đầu tư công nhằm thu...

1) Tên nhiệm vụ: Đánh giá tác động và đề xuất giải pháp đầu tư công nhằm thu hút các thành phần kinh tế...

Phát triển mô hình đưa thông tin khoa học và công nghệ về cơ...

1) Tên nhiệm vụ: Phát triển mô hình đưa thông tin khoa học và công nghệ về cơ sở 2) Tổ chức chủ trì...

Xây dựng mô hình xã hội học tập

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình xã hội học tập 2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Hội Khuyến học tỉnh Ninh Thuận 3)...

Xây dựng mô hình điểm ứng dụng năng lượng mặt trời cấp điện cho...

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình điểm ứng dụng năng lượng mặt trời cấp điện cho Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận 2)...

Xây dựng mô hình thâm canh cây mì giống KM228,KM140 tại xã Phước Chiến

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình thâm canh cây mì giống KM228,KM140 tại xã Phước Chiến 2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:...