1 Tên nhiệm vụ: Chuyển giao nhân rộng quy trình nhân giống và thâm canh cây kiệu theo hướng an toàn tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
2 Tên tổ chức chủ trì: Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ
3 Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Vũ Văn Khuê
4 Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng, hoàn thiện và chuyển giao quy trình nhân giống và quy trình thâm canh kiệu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kin tế trên đơn vị đất canh tác, tăng thu nhập, cải thiện đời sống và trình độ thâm canh nông nghiệp cho các hộ nông dân trồng kiệu ở huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

5 Lĩnh vực nghiên cứu:40104 – Cây rau, cây hoa và cây ăn quả
6 Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp điều tra:

Sử dụng phương pháp kế thừa để thu thập các thông tin thứ cấp có liên quan,

Tổ chức điều tra để thu thập thông tin từ các nông hộ bằng phương pháp điều tra nhanh nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA) và phỏng vấn người am hiểu (KIP)

Phương pháp Phân tích SWOT và xử lý thống kê số liệu bằng phần mềm MS Excel

Phương pháp thực nghiệm: Nghiên cứu và hoàn thiện quy trình nhân giống và quy trình thâm canh cây kiệu

7 Kết quả dự kiến:

– Giống kiệu từ mo hình nhân giống: 24 tấn kiệu giống có kích thước củ to, đều và không có vết sâu, bệnh hại

– Báo cáo đánh giá hiện trạng sản xuất kiệu tại Ninh Sơn: Đánh giá được ưu nhược điểm của các biện pháp kỹ thuật canh tác kiệu mà người dân Ninh Sơn đang áp dụng. Từ đó đề xuất biện pháp nghiên cứu cụ thể để hoàn thiện quy trình

– Báo cáo đề xuất những vùng có khả năng phát triển trồng cây kiệu the hướng an toàn tại tỉnh Ninh Thuận

– Báo cáo kết quả thực hiện: Đánh giá được kết quả thực hiện các  nội dung của dự án và đề xuất các biện pháp kỹ thuật phù hợp có hiệu quả đã được dự án nghiên cứu và hoàn thiện

– Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và kỹ thuật thâm canh kiệu: Đảm báo tính khoa học và dễ sử dụng cho người nông dân

– Bào báo: Có 1-2 bài báo đảm bảo yêu cầu của một thông tin khoa học và phản ánh được kết quả nghiên cứu đăng trên Tạp chí KHCN tỉnh Ninh Thuận / Tạp chí KH&CN Việt Nam

8 Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ 06/2019 đến 05/2021)