1 Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu giải pháp quản lý, phòng ngừa hiệu quả bệnh hại trên cây Nha đam (Aloe vera) theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường, đảm bảo đạt năng suất cà chất hượng
2 Tên tổ chức chủ trì:Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
3 Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thị Nhã
4 Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng được giải pháp quản lý, phòng ngừa hiệu quả bệnh hại trên cây Nha đam (Aloe vera) theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường, đảm bảo đạtnăng suất và chất lượng

5 Lĩnh vực nghiên cứu:40104 – Cây rau, cây hoa và cây ăn quả
6 Phương pháp nghiên cứu:

– Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01-38:2010/BNNPTNT (Quy chuẩn quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây trồng)

Phương pháp thực nghiệm:

Định danh vi khuẩn , nấm dựa vào phản ứng PCR đặc hiệu và trình tự 16SrDNA

Phương pháp nghiên cứu BVTT Viện BVTV ấn hành 1977,1978

Phương pháp xử lý số liệu trên máy tính bằng phần mềm MS Excel và T-test

7 Kết quả dự kiến:

– Trình tự nhận diện tác nhân gây bệnh trực tiếp trên cây Nha đam tại Ninh Thuận, Việt Nam được đăng ký thành công trên CSDL GenBank : 03 trình tự có độ tin cậy cao

– Báo cáo về các loại bệnh thường xuất hiện và mức thiệt hại do bệnh gây ra trên cây nha đam trồng tại Ninh Thuận: Số liệu chính xác, phản ánh trung thực hiện trạng bệnh hại nha đam tại Ninh Thuận; xác định chính xác tác nhân gây bệnh chủ yếu; đề xuất biện pháp kỹ thuật BVTV và quản lý bệnh hại nha đam

– Quy trình quản lý bệnh hại tổng hợp (IDM) trên cây nha đam trồng tại Ninh Thuận: Có khả năng phòng trừ hiệu quả bệnh hại, sản phẩm đảm bảo chỉ tiêu an toàn về dư lượng nitrat và thuốc BVTV theo quy định hiện hành của Bộ NN&PTNT, nông dân dễ áp dụng

– Mô hình thực nghiệm trồng nha đam áp dụng quy trình quản lý bệnh hại tổng hợp (IDM) có quy mô 02ha/03 vùng trồng, tạo ra sản phẩm an toàn, có hiệu quả kinh tế: Chỉ số bệnh giảm 75% so với đối chứng, tăn hiệu quả kinh tế 10% so với sản xuất đại trà, sản phảm đạt tiêu chí an toàn VietGAP

– Báo cáo tổng kết đề tài: Mới, đáp ứng mục tiêu đề ra

– Bài báo : 01 bài báo phản ứng được kết quả của đề tài đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành

– Sổ tay hướng dẫn trình quản lý bệnh hại tổng hợp (IDM) trên cây nha đam trồng tại Ninh Thuận: Trình bày rõ ràng, chính xác, đầy đủ và logic về mặt khoa học, có hình ảnh thực tế minh họa đầy đủ, nông dân dễ áp dụng: 100 cuốn

– Đào tạo: 01 thạc sỹ chuyên ngành BVTV/CNSH

8 Thời gian thực hiện: 30 tháng (từ 06/2019 đến 11/2021)