1 Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng chuỗi giá trị sản xuất nho rượu gắn với chế biến vang nho tại Ninh Thuận và Lâm Đồng.
2 Tên tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố
3 Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Phan Công Kiên
4 Mục tiêu nghiên cứu:

– Tuyển chọn và hoàn thiện được quy trình sản xuất một số giống nho rượu có chất lượng tốt, phù hợp để phát triển trong điều kiện tự nhiên tại Ninh Thuận

– Xây dựng được các quy trình công nghệ sản xuất được loại rượu vang nho đạt chất lượng cao đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng

– Xây dựng được chuỗi giá trị sản xuất nguyên liệu nho rượu gắn kết với chế biến vang nho nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững tại Ninh Thuận và Lâm Đồng.

5 Lĩnh vực nghiên cứu: 40104-Cây rau, cây hoa và cây ăn quả; 21102 – Kỹ thuật đồ uống
6 Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp điều tra:

Khảo sát hiện trạng sản xuất của các giống nho

Đánh giá trực tiếp tại vườn sản xuất: Năng suất, chất lượng, khả năng sinh trưởng phát triển và hiệu quả kinh tế từ vườn

Phương pháp thực nghiệm khoa học:

Khảo nghiệm mộ số giống nho có tiềm năng năng suất cao, chất lượng tốt để chế biến rượu vang nho và phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Ninh Thuận

Xây dựng vườn lưu giữ và nhân giống nho rượu

Hoàn thiện quy trình kỹ tuật canh tác cho các giống nho mới tuyển chọn

Xây dựng mô hình liên kết trồng nho rượu tại Ninh Thuận gắn với chế biến vang nho tại Lâm Đồng (5 ha).

Xây dựng và hoàn thiện quy trình sản xuất vang nho đạt chất lượng cao, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng

Xây dựng bô tiêu chuẩn cơ sở cho nguyên liệu nho rượu và tiêu chuẩn cơ sở cho rượu vang nho

Phương pháp chuyên gia:

– Nghiên cứu đánh giá hiệu quả kinh tế, môi trường của mô hình liên kết trồng nho rượu tại Ninh Thuận gắn liền với sản xuất, chế biến vang nho tại Lâm Đồng

– Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển trồng nho rượu an toàn theo chuỗi mô hình liên kết từ quy hoạch, tổ chức sản xuất gắn liền với chế biến và tiêu thụ sản phẩm

– Nghiên cứu đề xuất các chủ trương, chính sách phát triển vang nho

7 Kết quả dự kiến:

Giống nho rượu có triển vọng: Có năng suất 11-15 tấn/ha/vụ; độ Brix ≥18%; chống chịu sâu bệnh khá

3 giống nho sản xuất vang đỏ + 1 giống sản xuất vang trắng

Lô số 0  (5000 lít  rượu vang): đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7045:2013 về rượu vang (có đánh giá bổ sung một số chỉ tiêu cảm quan so sánh với các loại rượu vang nhập khẩu tương ứng)

Lô số 0 (1) 4000 lít vang đỏ + Lô số 0 (2) 1000 lít vang trắng

Mô hình liên kết sản xuất rượu vang:  Công suất 100.000 lít/năm, sản phảm rượu vang đạt chất lượng cao, được thị trường trong nước chấp nhận

Quy trình kỹ thuật canh tác cho các giống nho rượu mới chuyển giao: 04 quy trình (04 giống nho rượu) kỹ thuật canh tác phù hợp, năng suất cao và chất lượng tốt (độ Brix ≥18%), được thông qua hội đồng KHCN  chấp nhận

Quy trình hoàn thiện sản xuất vang nho:  Trên cơ sở dây chuyền công nghệ hiện có của công ty TNHH Vĩnh Tiến bổ sung thêm một số trang thiết bị đề tài hoàn tất 02 quy trình (02 loại vang) được thông qua hội đồng KHCN chấp thuận

Mô hình trồng giống nho rượu 05 ha năng suất 11-15 tấn/ha/vụ độ Brix ≥18% trong đó: 2,5ha trồng trên đất truyền thống + 2,5ha trồng trên vùng đồi bán khô hạn

Bộ tiêu chuẩn cơ sở cho nguyên liệu nho rượu: 01 TCCS cho nguyên liệu sản xuất rượu vang đỏ+ 01 TCCS cho nguyên liệu sản xuất rượu vang trắng

Bộ tiêu chuẩn cơ sở cho rượu vang nho: 01 TCCS cho rượu vang đỏ+ 01 TCCS cho rượu vang trắng

Bài báo:

1-2 bài báo giới thiệu được thông tin về giống nho và quy trình kỹ tuật tham canh đạt tiêu chuẩn an toàn đăng trên tạp chí chuyên ngành

1-2 bài báo giới thiệu hông tin về quy trình sản xuất rượu vang nho được chế biến từ nho trồng ở Ninh Thuận đăng trên tạp chí chuyên ngành

Đào tạo:  02 thạc sỹ khoa học cây trồng hoặc chế biến thực phẩm

8 Thời gian thực hiện: 36 tháng (Từ tháng 7/2018 đến tháng 6/2021)