1 Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu biên soạn và phát hành tập sách “Những Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Ninh Thuận”
2 Tên tổ chức chủ trì: Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận
3 Chủ nhiệm nhiệm vụ: Lưu Xuân Phương
4 Mục tiêu nghiên cứu: Thu thập, phân tích chọn lọc à tổng hợp các tài liệu đã có kết hợp với phỏng vấn bổ sung các nhân chứng, các đơn vị có liên quan để biên soạn, phát hành tập sách “Những Đơn vị Anh hùng lực lượng vuc trang nhân dân tỉnh Ninh Thuận”
5 Lĩnh vực nghiên cứu: 60199 – Các vấn đề lịch sử và khảo cổ học khác
6 Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích, tổng hợp từ nhân chứng lịch sử, hình ảnh, hệ thống tài liệu, tư liệu thu thập được bằng nhiều phương pháp khác nhau sẽ tiến hành thống kê, miêu tả, liệt kê, phân tích, săp xếp, tổng hợp dưới góc nhìn tổng kết lịch sử chiến tranh để có được kết quả nghiên cứu đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và khoa học
7 Kết quả dự kiến:

– Tập sách “Những đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Ninh Thuận” đáp ứng yêu cầu làm tài liệu nghiên cứu, học tập và tuyên truyền cho lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh

-Báo cáo tổng thuật tài liệu của nhiệm vụ đảm báo chính xác, trung thực, mang đậm tính lịch sử

-Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và báo cáo tóm tắt nhiệm vụ: Thể hiện đầy đủ các hoạt đọng tổ chức nghiên cứu, bảo đảm khái quát nội dung nhiệm vụ

8 Thời gian thực hiện: 16 tháng (từ 04/2019 đến 07/2020)