1 Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao tại Ninh Thuận
2 Tên tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố
3 Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Mai Văn Hào
4 Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung:

Xây dựng được mô hình ứng dụng tcông nghệ cao cho giống nho NH01-48 và NH01-152 tại Ninh Thuận đạt sản phẩm nho an toàn, tăng giá trị, năng suất, đạt hiệu quả kinh tế xã hội và môi trường vượt trội so với các mô hình canh tác truyền thống.

Mục tiêu cụ thể:

. Xây dựng được 1.000 m2 mô hinhg trồng nho ứng dụng công nghệ cao cho 02 giống nho (NH01-48 và NH01-152) tại Ninh Thuận

. Xác định được kiểu thiết kế trồng nho phù hợp trong nhà lưới có sử dụng mái che, lưới chắn côn trùng; điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm; sử dụng điện năng lượng mặt trời; tưới nước tiết kiệm bán tự động

.Xác định được gói kỹ thuật canh tác phù hợp cho sản xuất nho chất lượng cao trong nhà lưới ứng dụng công nghệ cao, năng suất ≥ 30% so với sản xuất truyền thống, sản phẩm đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm

5 Lĩnh vực nghiên cứu:40104 – Cây rau, cây hoa và cây ăn quả
6 Phương pháp nghiên cứu:

Khảo sát, đánh giá thực tế các điều kiện đất đai, sinh thái, quan sát các nguồn có thể gây ô nhiễm

Lấy mẫu phân tích đất và nước tại điểm dự kiến thực hiện mô hình theo các TCVN hiện hành

Thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu và khảo sát các loại vật liệu

Tham vấn chuyên gia, lấy ý kiến chuyên gia tại hội nghị nhằm hoàn chỉnh báo cáo đề xuất mô hình

Kế thừa kết quả nghiên cứu tổng quan, tham vấn chuyên gia, xây dựng quy trình kỹ thuật và  mô hình lý thuyết

Thực nghiệm kỹ thuật trên mô hình sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao

Tổng hợp kết quả thực hiện sau 02 năm, kế thừa kinh nghiệm sản xuất truyền thống, thông tin tư liệu, tham vấn ý kiến chuyên gia … xây dựng quy trình hoàn thiện về sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao tại Ninh Thuận

7 Kết quả dự kiến:

1 Bản vẽ thiết kế kiểu nhà lưới trồng nho công nghệ cao: Mô tả và hướng dẫn lắp đặt, vận hành hệ thống mái che, lưới chắn côn trùng, điều kiện khí hậu, tưới nước kết hợp bón phân bán tự động

2 Mô hình trồng nho ứng dụng công nghệ cao: Quy mô 1.00m2, có mái che, lưới chắn côn trùng, tưới nước tiết kiệm kết hợp gói kỹ thuật canh tác, bón phân, phun thuốc phù hợp, đạt năng suất cao trên 30% so với sản xuất đại trà, chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm. Được hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh thông qua

3.Quy trình kỹ thuật trồng nho ứng dụng công nghệ cao: Các thông số bổ sung gói kỹ thuật canh tác phù hợp cho sản xuất nho chất lượng cao trong điều kiện trồng nho ứng dụng công nghệ cao. Được hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh thông qua

4. Bài báo khoa học đạt yêu cầu được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành/ Hội thảo khoa học

5. Đào tạo : 01 Cao học về Khoa học cây trồng/ Các ngành liên quan

8 Thời gian thực hiện: 36 tháng (từ 6/2018 đến 5/2021)