1 Tên nhiệm vụ: “Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2030, định hướng đến 2035” .
2 Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học Ngoại thương
3 Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS, TS Bùi Anh Tuấn
4 Mục tiêu nghiên cứu:

– Khái quát các cơ sở khoa học và thực tiễn để đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 – 2030, định hướng đến 2035.

– Điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng khó khăn, thách thức của hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và mức độ đáp ứng của từng mặt hàng xuất khẩu theo các nhóm: (1) Sản phẩm xuất khẩu chính như: nhân điều, tôm đông lạnh, may mặc, thủ công mỹ nghệ; (2) Sản phẩm tiềm năng: khoáng sản, muối, nước nắm, yến, nha đam; (3) Sản phẩm mới: các sản phẩm đặc thù của tỉnh.

– Dự báo tình hình quốc tế, trong nước trong tỉnh tác động đến khả năng xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh (mặt hàng chính, tiềm năng và mới) giai đoạn 2020 – 2025 và 2025 – 2030.

– Định hướng các chỉ tiêu xuất khẩu chủ yếu giai đoạn 2020 – 2025 và 2025 – 2030.

– Định hướng hàng hóa xuất khẩu trọng tâm giai đoạn 2020 – 2025 và 2025 – 2030.

– Đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 – 2025, 2025 – 2030 và định hướng đến 2035..

5 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

10.1.Khái quát cơ sở khoa học và thực tiễn để đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 – 2030, định hướng đến 2035:

-Khái quát cơ sở khoa học để đẩy mạnh xuất khẩu.

-Khái quát cơ sở thực tiễn để đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 – 2030, định hướng đến 2035

10.2.Điều tra, khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng khó khăn, thách thức của hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và mức độ đáp ứng của từng mặt hàng xuất khẩu

– Về các sản phẩm chính: nhân điều, tôm đông lạnh

– Về các sản phẩm chính: may mặc, thủ công mỹ nghệ

– Về các sản phẩm tiềm năng: khoáng sản, muối, nước nắm, yến, nha đam

– Về các sản phẩm mới

10.3. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước trong tỉnh tác động đến khả năng xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh (mặt hàng chính, tiềm năng và mới) giai đoạn 2020 – 2025 và 2025 – 2030:

-Dự báo tình hình quốc tế, trong nước trong tỉnh tác động đến khả năng xuất khẩu sản phẩm xuất khẩu chính

-Dự báo tình hình quốc tế, trong nước trong tỉnh tác động đến khả năng xuất khẩu sản phẩm tiềm năng

-Dự báo tình hình quốc tế, trong nước trong tỉnh tác động đến khả năng xuất khẩu sản phẩm mới

10.4. Định hướng hàng hóa xuất khẩu trọng tâm và các chỉ tiêu xuất khẩu chủ yếu giai đoạn 2020 – 2025 và 2025 – 2030.

– Đối với sản phẩm xuất khẩu chính: nhân điều, tôm đông lạnh, may mặc, thủ công mỹ nghệ,

– Đối với sản phẩm tiềm năng: khoáng sản, muối, nước nắm, yến, nha đam.

-Đối với sản phẩm mới

10.5. Hệ thống giải pháp đồng bộ đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 – 2025, 2025 – 2030 và định hướng đến 2035.

– Giải pháp cho sản phẩm xuất khẩu chính: nhân điều, tôm đông lạnh, may mặc, thủ công mỹ nghệ

– Giải pháp cho sản phẩm tiềm năng: khoáng sản, muối, nước nắm, yến, nha đam.

– Giải pháp cho sản phẩm mới

10.6. Kiến nghị dành riêng cho từng đối tượng cụ thể tham gia vào quá trình đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 – 2025, 2025 – 2030 và định hướng đến 2035

– Rà soát các chính sách hỗ trợ xuất khẩu của Nhà nước và kết quả triển khai thực hiện của tỉnh Ninh Thuận trong thời gian qua

– Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

– Kiến nghị đối với các doanh nghiệp

6 Lĩnh vực nghiên cứu:50202 – Kinh doanh và quản lý
7 Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

– Báo cáo cơ sở khoa học và thực tiễn để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 – 2030, định hướng đến 2035: Trình bày cơ sở khoa học và rút ra được khung phân tích; phân tích cơ sở thực tiễn phù hợp

– Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát,  phân tích, đánh giá thực trạng, khó khăn, thách thức của hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và mức độ đáp ứng của từng mặt hàng xuất khẩu theo các nhóm: (1) sản phẩm xuất khẩu chính: nhân điều, tôm đông lạnh, may mặc, thủ công mỹ nghệ; (2) sản phẩm tiềm năng: khoáng sản, muối, nước mắm, yến, nha đam; (3) sản phẩm mới: các sản phẩm đặc thù của tỉnh giai đoạn 2011-2019: Báo cáo được trình bày khoa học, phản ánh rõ thực trạng của doanh nghiệp xuất khẩu và có tiềm năng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

– Báo cáo dự báo tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh tác động đến khả năng xuất khẩu của các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh (mặt hàng chính, tiềm năng và mới) giai đoạn 2020 – 2025, 2025- 2030: Báo cáo được trình bày khoa học, thông tin cập nhật và phục vụ tốt cho dự báo

– Báo cáo định hướng hàng hóa xuất khẩu và các chỉ tiêu trọng tâm giai đoạn 2020 – 2025, 2025 – 2030: Báo cáo được trình bày khoa học, phù hợp với thực trạng hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, đưa ra các chỉ tiêu cụ thể

– Hệ thống giải pháp đồng bộ đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 – 2025, 2025 – 2030, định hướng đến 2035: Hệ thống giải pháp được thiết kế với sự tham gia của nhiều bên hữu quan

– Các bản kiến nghị dành riêng cho từng đối tượng cụ thể tham gia vào quá trình đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn giai đoạn 2020 – 2025, 2025- 2030, định hướng đến 2035: Các bản kiến nghị được trình bày rõ ràng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng

– Cẩm nang thông tin về các thị trường xuất khẩu và hướng dẫn tiếp cận thị trường dành cho các mặt hàng xuất khẩu đặc thù và tiềm năng của tỉnh: Thông tin được trình bày khoa học, thân thiện với người sử dụng

– Bài báo khoa học : 02 Bài báo được chấp nhận đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành.

8 Thời gian thực hiện: 9 tháng, (từ 3/2020 đến 11/2020)