1 Tên đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất nho NH01-26 phục vụ du lịch nông nghiệp tại Ninh Thuận
2 Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Bông & Phát triển Nông nghiệp Nha Hố
3 Chủ nhiệm nhiệm vụ: Phan Công Kiên
4 Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung 

Hoàn thiện quy trình canh tác và xây dựng thành công mô hình sản xuất nho NH01-26 phục vụ du lịch nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn 10% so với sản xuất nho thông thường của nông dân, góp phần phát triển du lịch tại Ninh Thuận.Mục tiêu chung:

Mục tiêu cụ thể:

– Hoàn thiện được quy trình canh tác  nho NH01-26 phù hợp phục vụ cho hoạt động du lịch nông nghiệp;

– Xây dựng được mô hình sản xuất nho NH01-26 phục vụ du lịch nông nghiệp tại Ninh Thuận;

– Đề xuất được các giải pháp để xây dựng và phát triển mô hình trồng nho NH01-26 phù hợp với hoạt động du lịch nông nghiệp tại Ninh Thuận.

5

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

– Nghiên cứu các giải pháp để xây dựng và phát triển mô hình trồng nho NH01-26 phù hợp với hoạt động du lịch nông nghiệp tại Ninh Thuận

– Bản vẽ thiết kế mô hình sản xuất nho NH01-26 phục vụ du lịch nông nghiệp tại Ninh Thuận

– Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật canh tác giống nho NH01-26 phù hợp với hoạt động du lịch nông nghiệp tại Ninh Thuận

– Xây dựng điểm trình diễn sản xuất nho NH01-26 kết hợp phục vụ du lịch nông nghiệp tại Ninh Thuận

– Hội thảo, tập huấn kỹ thuật trồng nho NH01-26 kết hợp phục vụ du lịch nông nghiệp tại Ninh Thuận.

6 Lĩnh vực nghiên cứu: 211. Nông, lâm, ngư nghiệp
7 Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

Mẫu (model, maket); Sản phẩm (là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường); Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ; Giống cây trồng; Giống vật nuôi và các loại khác;

Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,…); Đề án, qui hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác.

Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác

8 Thời gian thực hiện: 36 tháng, từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 12 năm 2026