1 Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Tỏi Phan Rang” dùng cho các sản phẩm, dịch vụ để đẩy mạnh xúc tiến thương mại.
2 Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng và Đào tạo Tín Việt
3 Chủ nhiệm nhiệm vụ: Huỳnh Ngọc Thạch
4

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung:

– Đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhận có hoạt động trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm tỏi khi được cấp quyền sử dụng  và gắn nhãn hiệu tập thể “Tỏi Phan Rang” dùng cho các sản phẩm, dịch vụ về Tỏi theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 212580.
– Góp phần đảm bảo đời sống người sản xuất, kinh daonh và giữ gìn, phát huy các giá trị kinh tế, xã hội, văn hóa góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
– Nâng cao nhận thức về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho cộng đồng.

Mục tiêu cụ thể:
– Xây dựng, sửa đổi và ban hành các công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “Tỏi Phan Rang” dùng cho các sản phẩm, dịch vụ về tỏi theo Giấy chứng nhận đăng ký đăng ký nhãn hiệu số 212580 như: quy chế, quy trình thủ tục, sổ tay, biểu mẫu hướng dẫn,… quản lý việc sử dụng nhãn hiệu tập thể ‘Tỏi Phan Rang” phù hợp với thực tế tại địa phương và chủ trương phát triển kinh tế của tỉnh Ninh Thuận
– Thiết kế, vận hành mô hình và các công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “ Tỏi Phan Rang” dùng cho các sản phẩm, dịch vụ về tỏi theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 212580 đảm bảo kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu tập thể và kiểm soát chất lượng, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể.
– Xây dựng chiến lược, kế hoạch hành động, công cụ nhằm quảng bá và phát triển thị trưởng cho sản phẩm, dịch vụ về tỏi mang nhãn hiệu tập thể “Tỏi Phan Rang” theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 212580
– Áp dụng thí điểm thành công việc quản lý và phát triển NHTT tại 2 đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm tỏi Phan Rang.

5 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

– Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng NHTT tỏi “Phan Rang”
– Xây dựng, sửa đổi và ban hành các công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “Tỏi Phan Rang” dùng cho các sản phẩm, dịch vụ về tỏi theo Giấy chứng nhận đăng ký đăng ký nhãn hiệu số 212580: như quy chế, quy trình thủ tục, sổ tay, biểu mẫu hướng dẫn,… quản lý việc sử dụng nhãn hiệu tập thể  ‘Tỏi Phan Rang” phù hợp với thực tế tại địa phương và chủ trương phát triển kinh tế của tỉnh Ninh Thuận.
– Xây dựng và vận hành mô hình, hệ thống công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “ Tỏi Phan Rang” (dùng cho quản lý chất lượng an toàn thực phẩm) dùng cho các sản phẩm, dịch vụ về tỏi theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 212580 để đảm bảo kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu tập thể và kiểm soát chất lượng, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể.
– Xây dựng công cụ và tiến hành các hoạt động quảng bá và phát triển thị trường cho sản phẩm, dịch vụ về tỏi mang nhãn hiệu tập thể “Tỏi Phan Rang” theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 212580
– Tổ chức triển khai mô hình quản lý và phát triển NHTT tỏi Phan Rang’’ sẽ được triển khai thực tế tại 2 đơn vị sản xuất, kinh doanh tỏi Phan Rang (Áp dụng thí điểm thành công việc quản lý và phát triển NHTT tại 2 đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm tỏi Phan Rang)
– Hội thảo tổng kết và nghiệm thu hoạt động

6 Lĩnh vực nghiên cứu: 50202. Kinh doanh và quản lý
7 Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

 

 

 

– Báo cáo thực trạng hoạt động quản lý và sử dụng NHTT Tỏi Phan Rang dùng cho các sản phẩm, dịch vụ về tỏi theo giấy chứng nhận  đang ký nhãn hiệu số 212580.
– Xây dựng, sửa đổi và ban hành các công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “Tỏi Phan Rang”  dùng cho các sản phẩm, dịch vụ về tỏi theo Giấy chứng nhận đăng ký đăng ký nhãn hiệu số 212580: như quy chế, quy trình thủ tục, sổ tay, biểu mẫu hướng dẫn,… quản lý việc sử dụng nhãn hiệu tập thể  ‘Tỏi Phan Rang” phù hợp với thực tế tại địa phương và chủ trương phát triển kinh tế của tỉnh Ninh Thuận.
– Thiết kế và vận hành mô hình và các công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể “ Tỏi Phan Rang” dùng cho các sản phẩm, dịch vụ về tỏi theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 212580 để đảm bảo kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu tập thể và kiểm soát chất lượng, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể.
– Xây dựng kế hoạch hành động quảng bá và phát triển thị trường cho sản phẩm, dịch vụ về tỏi mang nhãn hiệu tập thể “Tỏi Phan Rang” theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 212580.
– Kết quả áp dụng thí điểm thành công việc quản lý và  và phát triển NHTT tại 2 đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm Tỏi Phan Rang

8 Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ tháng 09 năm 2023 đến tháng 08 năm 2024