1 Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình chế biến rượu hạt chuối từ chuối Cô đơn (Ensete glaucum (Roxb.) Cheesman) Phước Bình, Ninh Thuận
2 Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin – Ứng dụng tiến bộ KH&CN Ninh Thuận
3 Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Hoài Quốc
4 Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung:

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực chế biến để sản xuất thành công sản phẩm Rượu Chuối cô đơn Phước Bình đảm bảo yêu cầu về chất lượng theo quy định hiện hành; mang nét đặc trưng riêng của tỉnh; đa dạng hóa sản phẩm du lịch của địa phương; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, giúp bảo tồn, phát triển nguồn gen Chuối cô đơn Phước Bình; tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương Bác Ái, đặc biệt là đồng bào dân tộc Raglai nơi đây

Mục tiêu cụ thể:
– Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất rượu nền đảm bảo chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đồ uống có cồn.
– Xây dựng và hoàn thiện quy trình sản xuất rượu chuối cô đơn Phước Bình đảm bảo các yêu cầu theo quy định.
– Thử nghiệm sản xuất rượu hạt chuối từ chuối Cô đơn Phước Bình với quy mô 5.000 lít/năm
– Hoàn thiện hồ sơ đăng ký và lưu hành sản phẩm Rượu hạt Chuối cô đơn Phước Bình.

5 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:- Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất rượu trắng nền
– Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất rượu hạt chuối cô đơn Phước Bình
– Đánh giá chất lượng rượu hạt chuối Cô đơn Phước Bình thành phẩm
– Nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm rượu hạt chuối Cô đơn
– Đăng ký lưu hành sản phẩm
– Xây dựng mô hình thử nghiệm sản xuất rượu hạt chuối cô đơn Phước Bình, quy mô 5.000 lít/năm.
– Hội thảo khoa học
– Tổng kết nghiệm thu dự án
6 Lĩnh vực nghiên cứu: 211. Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống
7 Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

Rượu hạt chuối cô đơn Phước Bình thành phẩm:

1000 chai (số sản phẩm này được dùng để phục vụ các hoạt động tiếp thị, giới thiệu, quảng bá sản phẩm đề tài); Đạt Tiêu chuẩn lưu hành trên thị trường.

8 Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ tháng 09 năm 2023 đến tháng 08 năm 2024