1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, biên soạn và phát hành tập sách những đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Ninh Thuận

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận.

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

 1. CN Lưu Xuân Phương
 2. CN Nguyễn Đình Sơn
 3. CN Trần Nhân Đức
 4. CN Đào Xuân Hùy
 5. CN Nguyễn Văn Lương
 6. ThS. Phạm Văn Kiệt
 7. ĐH Lê Dương Thức

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

Làm tài liệu nghiên cứu học tập, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng về những tấm gương tiêu biểu trong quá trình chiến đấu và phục vụ chiến đấu, những cống hiến to lớn của nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân các xã, huyện, tỉnh và các đơn vị trực thuộc tỉnh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ .

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

 • Tập sách “ Những đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Ninh Thuận”.
 • Báo cáo tổng thuật tài liệu của nhiệm vụ.
 • 34 chuyên đề.
 • Album hình ảnh, sơ đồ, bản đồ.
 • Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và báo cáo tóm tắt nhiệm vụ
 • Bản điện tử các sản phẩm của nhiệm vụ (dạng I, II)
 • Tập sách phục vụ các lần hội thảo, nghiệm thu (bản thảo)
 • Tập sách phục vụ in ấn xuất bản (bản sạch)

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu:  tháng  4 năm 2019      Kết thúc:  tháng 12 năm 2020

7) Kinh phí thực hiện:  381.134  triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học:  381.134  triệu đồng.

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì:              0,0 triệu đồng.

+ Khác (vay, huy động…):                      0,0 triệu đồng.