1) Tên nhiệm vụ: Sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn tài liệu dân ca Chăm, triển khai thực nghiệm dạy và học ở cấp Trung học cơ sở tại các vùng có đồng bào chăm sinh sống ở tỉnh Ninh Thuận

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Sở GD&ĐT Ninh Thuận

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

  1. NCS.Ths. Lê Hưng Tiến
  2. Ths. Huỳnh Thục Hạ Đoan
  3. Ths. Trần Tuấn Huy
  4. PGS.TS Lê Văn Toàn
  5. PGS.TS. Phan Quốc Anh
  6. Ths.Văn Thu Bích
  7. Nhà Nghiên cứu Văn hóa – Đình Hy
  8. TS. Ngô Thị Nam
  9. Nhà Nghiên cứu Văn hóa – Inrasara

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

– Sưu tầm, nghiên cứu tài liệu về dân ca Chăm trong nước nói chung và ở tỉnh Ninh Thuận nói riêng.
– Biên soạn Chương trình, Tài liệu dạy và học dân ca Chăm cho từng khối lớp 6,7,8 và 9 tại các vùng có đồng bào Chăm sinh sống ở tỉnh Ninh Thuận.
– Tổ chức triển khai thực nghiệm dạy và học ở cấp Trung học Cơ sở tại các vùng có đồng bào Chăm sinh sống ở tỉnh Ninh Thuận và đánh giá kết quả thực hiện.

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

Đề tài đã khái quát đầy đủ các cơ sở lý luận về tổng quan văn hóa nghệ thuật của người Chăm và đặc biệt là nghiên cứu về dân ca Chăm bao gồm: Tổng quan về văn hoá nghệ thuật dân gian Chăm; tổng quan về tài liệu, tư liệu dân ca Chăm; tổng quan về Chính sách truyền dạy dân ca; nghiên cứu chương trình, tài liệu dạy và học đối với giáo dục nghệ thuật theo chương trình giáo dục phổ thông mới (2018) để lồng ghép dân ca Chăm vào phục vụ dạy học ở bậc THCS;.… Đề tài được trình bày khoa học có hệ thống, logich, đảm bảo theo quy chuẩn đề tài nghiên cứu từ khi bắt đầu đến thời điểm kết thúc nghiên cứu.

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu:  tháng  08 năm 2020     Kết thúc:  tháng 07 năm 2022

7) Kinh phí thực hiện:  1556,997 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học: 1556,997 triệu đồng.

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì:           0,0 triệu đồng.

+ Khác (vay, huy động…):                  0,0 triệu đồng.