1) Tên nhiệm vụ: Tuyển chọn và phục tráng giống tỏi Phan Rang

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

 1. PGS.TS. Phạm Văn Hiền;
 2. KS. Phan Hải Văn;
 3. TS. Bùi Minh Trí;
 4. ThS. Trần Văn Khang;
 5. KS. Trần Lập Kim;
 6. ThS. Nguyễn Văn Tân;
 7. ThS. Phạm Thị Thùy Dương;
 8. CN. Trương Thị Tố Trinh

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung: (Theo QĐ: 740/QĐ-UBND, ngày 28/4/2017).

Tuyển chọn, phục tráng được giống tỏi Phan Rang có năng suất cao hơn so với các giống tỏi sản xuất đại trà từ 10% trở lên và duy trì được phẩm chất đặc sản vốn có của giống tỏi trong điều kiện khí hậu và đất đai tại tỉnh Ninh Thuận.

Mục tiêu cụ thể: (Theo biên bản Hội đồng tư vấn ngày 16/3/2018)

 • Xác định tính trạng ưu việt của giống tỏi Phan Rang và chọn được mẫu giống tỏi có năng suất và phẩm chất tốt.
 • Xây dựng được vườn tập đoàn các mẫu giống gốc có diện tích 100m2 và vườn sản xuất củ giống kỹ thuật có diện tích 200m2 để làm mô hình và xây dựng quy trình canh tác.
 • Xây dựng được qui trình phục tráng giống.
 • Xây dựng được qui trình nhân giống

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

(1) Điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất tỏi tại tỉnh Ninh Thuận
Điều kiện tự nhiên khô hạn ảnh hưởng đến sản xuất tỏi, diện tích nông dân trồng tỏi tại tỉnh Ninh Thuận thấp < 0,2 ha/hộ. Giống sử dụng trong sản xuất đã thoái hóa; chất lượng tép giống không đồng đều. Kỹ thuật canh tác còn nặng tập quán như mật trồng quá dày; bón phân mất cân đối giữa N, P, K; không quan tâm
đến phân có S; lượng phân chuồng bón thấp (14,1 tấn/ha); năng suất tỏi ở vùng điều tra 6 – 7 tấn/ha và chưa quan tâm đến xây dựng thương hiệu tỏi Phan Rang.
(2) Sưu tập, đánh giá các giống tỏi tại Ninh Thuận và chọn được giống tỏi có năng suất cao, phẩm chất đặc sản;
Đề tài đã thu thập 07 mẫu giống tỏi có triển vọng tại các vùng trồng tỏi trong và ngoài tỉnh (NT-VinhHai1; NT-VinhHai2; NT-VinhHai3; NT-NhonHai; NTVanHai; KH-NinhHoa; QN-LySon) và đánh giá đặc điểm hình thái; sinh trưởng, phát triển, năng suất; đánh giá chất lượng (Protein, Tinh dầu và Iod). Trong 07 mẫu giống tỏi sưu tập: Các mẫu giống tỏi tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải thể hiện các đặc tính vượt trội so với các mẫu giống tỏi khác, đặc biệt mẫu giống tỏi NTVinhHai1 và NT-VinhHai3 có năng suất, chất lượng cao hơn so với mẫu giống tỏi khác.
(3) Phục tráng 03 vụ giống tỏi Phan Rang từ các mẫu giống tỏi thu thập được tại Ninh Thuận
Phục tráng được 7 dòng hỗn L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 của giống tỏi Phan Rang đạt cấp siêu nguyên chủng với số lượng củ phục tráng là 8.180 củ (167 kg giống tỏi Phan Rang thuần chủng), đạt 111,3% so với sản phẩm đề tài phê duyệt. Năng suất của các dòng đơn trong dòng hỗn đạt từ 10,6 – 10,9 tấn/ha, cao hơn đối
chứng chưa phục tráng từ 30,9 – 39,5% và đạt so với mục tiêu đề tài.
(4) Hoàn thiện và xây dựng 02 quy trình kỹ thuật canh tác giống tỏi Phan Rang
– Xây dựng được quy trình canh tác, nhân giống tỏi Phan Rang phù hợp với điều kiện sản xuất tỏi tại tỉnh Ninh Thuận và chuyển giao cho nông dân (01 quy
trình).
– Xây dựng được quy trình phục tráng giống tỏi Phan Rang và chuyển giao cho nông dân (01 quy trình).
(5) Xây dựng mô hình canh tác tỏi đối với giống tỏi đã phục tráng
Xây dựng được mô hình 2000 m2 giống tỏi Phan Rang đã phục tráng và bàn giao cho đơn vị hợp tác HTX Thái An 167 kg tỏi giống đã phục tráng.
(6) Tổ chức được hội thảo khoa học, tập huấn được 2 quy trình canh tác, nhân giống và quy trình phục tráng giống tỏi Phan Rang đã phục tráng.

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu:  tháng  05 năm 2020     Kết thúc:  tháng 04 năm 2023

7) Kinh phí thực hiện:  761,8 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học: 715,6 triệu đồng.

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì:           0,0 triệu đồng.

+ Khác (vay, huy động…):                  46,2 triệu đồng.