1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển, đa dạng hóa sản phẩm thực phẩm từ cừu Ninh Thuận.

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

 1. ThS. Nguyễn Anh Trinh
 2. ThS. Nguyễn Thị Phước Thủy
 3. PGS.TS. Phan Tại Huân
 4. TS. Lê Trung Thiên
 5. 5. TS. Kha Chấn Tuyền
 6. ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo
 7. ThS. Trương Khắc Trí
 8. KS. Huỳnh Thanh Trúc
 9. BS. Phạm Trọng Hoàng Vũ
 10. Nguyễn Thị Út
 11. Nguyễn Thị Ngọc Mai

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

Phát triển sản phẩm giá trị cao từ thịt cừu và sản phẩm giá trị gia tăng từ phụ phẩm giết mổ cừu vào thực tế sản xuất nhằm nâng cao giá trị của con cừu Ninh Thuận, đồng thời góp phần giảm thiểu tác hại từ hoạt động giết mổ đến môi trường

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

Nghiên cứu đã đáp ứng được yêu cầu và mục tiêu của đề tài, đó là:

– Xây dựng qui trình chế biến 10 sản phẩm từ cừu đảm bảo chất lượng, phương pháp đơn giản dễ áp dụng, bao gồm 6 sản phẩm từ thịt cừu: Thịt cừu xông khói,
Thịt cừu khô tẩm gia vị, Thịt cừu sấy dẻo, Thịt cừu chà bông, Thịt cừu viên, Cà ri cừu đóng túi tiệt trùng và 4 sản phẩm từ phụ phẩm của quá trình giết mổ: Bột
huyết cừu, Snack bao tử, Nước hầm từ xương cừu, Paté gan cừu. Ngoài ra, đề tài còn đưa ra thêm 1 qui trình chế biến sản phẩm bột nêm từ nước hầm xương
cừu và snack da cừu.

– Xác định được thời hạn sử dụng của 10 sản phẩm: Thịt cừu xông khói (6 tháng ở nhiệt độ < 50C), Thịt cừu khô tẩm gia vị (10 tháng ở nhiệt độ phòng), Thịt cừu
sấy dẻo (7 tháng ở nhiệt độ phòng), Thịt cừu chà bông (9 tháng ở nhiệt độ phòng), Thịt cừu viên (3 tháng ở nhiệt độ < 50C), Cà ri cừu đóng túi tiệt trùng (13 tháng
ở nhiệt độ phòng), Bột huyết cừu (18 tháng ở nhiệt độ phòng), Snack bao tử (3 tháng ở nhiệt độ phòng), Nước hầm từ xương cừu (7 tháng ở nhiệt độ phòng),
Paté gan cừu (7 tháng ở nhiệt độ phòng)

– Đưa ra được nhãn bao bì cho 10 sản phẩm (mỗi sản phẩm có 3 nhãn) của đề tài để doanh nghiệp, cơ sở chế biến tham khảo khi phát triển sản phẩm từ cừu ra thị
trường.

– Đề xuất hệ thống máy móc thiết bị chế biến 10 sản phẩm của đề tài phù hợp với qui mô nhỏ của cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu.

– Các sản phẩm nghiên cứu của đề tài được sự chấp nhận cao của người tiêu dùng tại Ninh Thuận và thành phố HCM.

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 10/2017              Kết thúc: tháng 3/ 2019

7) Kinh phí thực hiện:   1.178,355 triệu đồng; trong đó

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học:        1.178,355 triệu đồng.

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì:                 0,0 đồng.

+ Khác (vay, huy động…):                         0,0 đồng.