1 Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng giải pháp kỹ thuật cải tạo vườn điều kết hợp trồng xen cây dược liệu theo hướng hữu cơ trên địa bàn tại tỉnh Ninh Thuận
2 Tên tổ chức chủ trì: Trung tâm Thông tin-Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Ninh Thuận.
3 Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Thị Ngàn
4 Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu chung: Ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật xây dựng mô hình cải tạo vườn điều kết hợp trồng xen cây dược liệu theo hướng hữu cơ nhằm nâng cao giá trị gia tăng trên cùng đơn vị diện tích sản xuất điều, góp phần tăng thu nhập và cải thiện đời sống kinh tế cho các hộ nông dân trồng điều tại tỉnh Ninh Thuận.
Mục tiêu cụ thể:
– Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất, kỹ thuật canh tác và hiệu quả kinh tế của cây điều tại Ninh Thuận.
– Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật cải tạo vườn điều kết hợp trồng xen các loại cây dược liệu theo hướng hữu cơ phù hợp với điều kiện canh tác tại tỉnh Ninh Thuận.
– Xây dựng các mô hình cải tạo vườn điều kết hợp trồng xen cây dược liệu theo hướng hữu cơ tại tỉnh Ninh Thuận.
5 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất, năng suất và hiệu quả kinh tế của cây điều tại Ninh Thuận. 
– Điều tra, đánh giá tình hình sản xuất điều và các mô hình trồng xen cây dược liệu với cây điều tại Ninh Thuận.
– Khảo sát thực địa và phân tích đánh giá điều kiện thổ nhưỡng (đất trồng; nước tưới) tại các vùng trồng điều.
Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật cải tạo vườn điều kết hợp trồng xen cây dược liệu theo hướng hữu cơ phù hợp điều kiện canh tác tại tỉnh Ninh Thuận.
– 
Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật tỉa cành tạo tán trong cải tạo vườn điều.
– Khảo nghiệm và hoàn thiện quy trình trồng xen một số cây dược liệu trong vườn điều.
Xây dựng mô hình trồng xen cây dược liệu trong vườn điều theo hướng hữu cơ tại tỉnh Ninh Thuận.
– 
Xây dựng mô hình trồng xen cây Sa nhân trong vườn điều theo hướng hữu cơ.
– Xây dựng mô hình trồng xen cây Nghệ trong vườn điều theo hướng hữu cơ.
Đào tạo cán bộ kỹ thuật và tập huấn kỹ thuật nông dân.
– Đào tạo cán bộ kỹ thuật và tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cải tạo vườn điều kết hợp trồng xen cây dược liệu theo hướng hữu cơ cho nông dân.
– Tổ chức hội thảo đầu bờ và tham quan học tập mô hình.
6 Lĩnh vực nghiên cứu: 4. Khoa học nông nghiệp
7 Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:
Báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất, canh tác điều tại Ninh Thuận.
Quy trình kỹ thuật cải tạo vườn điều kết hợp với trồng xen cây dược liệu theo hướng hữu cơ phù hợp với điều kiện canh tác tại các khu vực khó khăn của tỉnh Ninh Thuận.
Mô hình:
+ Mô hình cải tạo vườn điều kết hợp trồng xen canh cây Sa nhân tím theo hướng hữu cơ.
+ Mô hình cải tạo vườn điều kết hợp trồng xen cây Nghệ theo hướng hữu cơ.
Bài báo khoa học.
Sổ tay  hướng dẫn kỹ thuật.
8 Thời gian thực hiện: 36 tháng, từ tháng 05 năm 2022 đến tháng 04 năm 2025