1) Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ, đội tàu khai thác hải sản trên vùng biển xa phù hợp với nghề cá hiện nay của tỉnh Ninh Thuận”

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Nha rang

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

  1. PGS.TS. Trần Gia Thái
  2. ThS. Huỳnh Văn Nhu
  3. Ths. Nguyễn Văn Hân
  4. TS. Huỳnh Lê Hồng Thái
  5. TS. Phạm Thanh Nhựt
  6. KS. Nguyễn Hồng Phấn

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

Xây dựng mô hình đội tàu khai thác hải sản trên biển phù hơp̣ với nghề cá của tỉnh Ninh Thuận.

Mục tiêu cụ thể:

– Xây dựng mô hình quy hoạch tối ưu nghề cá và dựa trên cơ sở đó xác định số lượng và cơ cấu hợp lý cho đội tàu khai thác hải sản của tỉnh Ninh Thuận hiện tại.

– Xác định quy mô đội tàu mẹ – tàu con đảm bảo an toàn, hiệu quả và dựa trên cơ sở đó thiết kế các mẫu tàu mẹ làm dịch vụ hậu cần phù hợp nghề cá xa bờ Ninh Thuận

– Tổ chức triển khai thực tế đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình tổ đội khai thác – dịch vụ hậu cần dưới dạng đội tàu mẹ – tàu con.

– Đề xuất giải pháp duy trì và phát triển bền vững các tổ đội tàu khai thác hải sản

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

– Xây dựng cơ sở dữ liệu nghề cá tỉnh Ninh Thuận về ngư trường, nguồn lợi, đội tàu khai thác, cơ sở hạ tầng cho nghề cá, thị trường… dưới dạng số liệu đầu vào để chạy mô hình quy hoạch tối ưu đội tàu khai thác và lựa chọn đội tàu mẹ – con phù hợp.

– Mô hình, giải thuật và chương trình quy hoạch tối ưu cho đội tàu khai thác và đội tàu mẹ – con phù hợp đặc thù nghề cá Việt Nam nói chung và của Ninh Thuận nói riêng, đảm bảo lợi nhuận lớn nhất trong điều kiện ràng buộc về hiệu quả kinh tế, kỹ thuật xã hội và nguồn lợi nhằm mục tiêu phát triển ổn định và bền vững nghề cá.

– Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật 3 mẫu tàu dịch vụ hậu cần bằng thép, composite và gỗ đã được tính toán tối ưu cho nghề cá Ninh Thuận và đã được Đăng kiểm phê duyệt đưa vào sử dụng thực tế

– Căn cứ kết quả nghiên cứu của đề tài, kết hợp với kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng đã cho phép xây dựng nhóm giải pháp duy trì và phát triển bền vững các mô hình tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển nói riêng và nghề khai thác hải sản của Ninh Thuận nói chung. Các nhóm giải pháp tập trung vào 3 mặt chính về quản lý, kỹ thuật và kinh tế – xã hội

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: 

Bắt đầu: tháng 11 năm 2016.     Kết thúc: tháng 4 năm 2018

7) Kinh phí thực hiện: 1.561,847 triệu đồng; trong đó

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học:        1.561,847 triệu đồng

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì:                 0,0 đồng.

+ Khác (vay, huy động…):                         0,0 đồng.