1) Tên nhiệm vụ: Phát triển mô hình đưa thông tin khoa học và công nghệ về cơ sở

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin – Ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Ninh Thuận

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

  1. Th.S Hán Văn Chấn
  2. CN Thái Quốc Phong
  3. KS Trần Văn Khang
  4. KS Trần Lập Kim
  5. CN Trương Thị Thùy Linh
  6. CN Nguyễn Thị Thanh Vi

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

  1. Mục tiêu tổng thể.

Từng bước hình thành mạng  lưới cung cấp thông tin KH-CN cho nông thôn tỉnh Ninh Thuận, đưa tiến bộ KH-CN đến với người dân nông thôn. Góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho cư dân các địa phương khó khăn. Tiếp tục hoàn thiện mô hình để nhân rộng ra toàn tỉnh Ninh Thuận trong những năm tới.

  1. Mục tiêu cụ thể.

– Đưa thông tin khoa học và công nghệ đa dạng, phù hợp và kịp thời đến với người dân.

– Xây dựng Website với tên miền độc lập, đảm bảo hoạt động thông suốt.

– Phát triển kho tư liệu khoa học công nghệ: phim, ảnh, thông tin từ tạp chí KH-CN, tin KH&CN của báo Ninh Thuận, các tài liệu kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, thông tin thị trường nông sản,…và được cập nhật thường xuyên.

– Đầu tư trang thiết bị tin học, phục vụ khai thác thông tin cho cơ sở.

– Đào tạo cán bộ vận hành, khai thác, tuyên truyền, phổ biến thông tin đến người dân

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

Dự án hoàn thành các mục tiêu và nội dung, đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu sử dụng thông tin khoa học & công nghệ của nông dân và cán bộ tại các địa phương triển khai mô hình của dự án:

– Đã tổ chức khảo sát, tổng hợp tình hình thực tế trên 30 điểm và đã đánh giá lựa chọn các điểm đủ điều kiện bố  trí điểm  thông  tin KH&CN,  trong đó có 11 điểm nâng cấp, 9 điểm thông tin KHCN mới và 01 máy trạm(Trung tâm).

– Lắp đặt  trang thiết bị Công nghệ  thông tin  –  truyền thông, xây dựng mô hình cung cấp thông tin KHCN tại cơ sở  trên 07 huyện, thành phố. Mỗi điểm là một hệ  thống máy tính nối mạng internet hoạt động ổn định. Lắp đặt mới 09 điểm thông tin KHCN, 01 máy trạm và  nâng cấp 11 điểm thông tin KHCN cơ sở.

–  Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các thiết bị của 11 điểm thông tin KHCN lắp đặt năm 2008 và 10 điểm lắp đặt mới, vận hành khái thác và trao đổi thông tin với các đơn vị thuộc 7 huyện, thành phố trong tỉnh.

– Phát triển kho  tư  liệu khoa học công nghệ: phim, ảnh, thông tin từ  tạp chí KHCN, tin KHCN của báo Ninh Thuận, các tài liệu kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, thông tin thị trường nông sản,…và được cập nhật thường xuyên với trên 620 tài liệu, 260 bài viết, 459 phim khoa học kỹ thuật và 900 tin tức – sự kiện khoa học công nghệ.

– Xây dựng website, thư viện kỹ thuật trực tuyến với tên miền độc lập, đảm bảo hoạt động thông suốt. Đăng ký và quản trị hosting lưu trữ an toàn.

– Đào tạo cán bộ quản lý các điểm thông tin KHCN cơ sở, tập huấn người dân địa phương sử dụng, khai thác thông tin KHCN áp dụng vào thực tế sản xuất – học tập 02 lớp cho cán bộ quản lý điểm/huyện, 20 lớp cho người dân thuộc 7 huyện, thành phố.

– Tạo mạng lưới cung cấp thông tin khoa học công nghệ đa dạng, phù hợp và kịp thời đến với người dân.

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu:  tháng 7/2011     Kết thúc tháng 4/2013

7) Kinh phí thực hiện.:  734,247 triệu đồng, trong đó:  

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học:          734,247triệu đồng.

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì:                 0,0 triệu đồng.

+ Khác (vay, huy động…):                         0,0 triệu đồng .

8) Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số: 41. Cấp ngày: 06/08/2014