1 Tên nhiệm vụ: “Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Măng tây Ninh Thuận”
2 Tên tổ chức chủ trì: Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L
3 Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Trần Hải Đăng
4 Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung    

Thiết lập và vận hành hiệu quả mô hình quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Măng tây Ninh Thuận” để nâng cao chất lượng, danh tiếng và giá trị kinh tế của sản phẩm.

Mục tiêu cụ thể    

Đánh giá thực trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm măng tâytrước và sau khi có Nhãn hiệu chứng nhận “Măng tây Ninh Thuận” và thực trạng quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Măng tây Ninh Thuận”;

– Xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý và hệ thống các văn bản phục vụ việc quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Măng tây Ninh Thuận”;

– Xây dựng và triển khai các hoạt động marketing cho sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Măng tây Ninh Thuận”;

– Xây dựng và triển khai mô hình liên kết phát triển sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Măng tây Ninh Thuận” theo chuỗi giá trị;

– Đánh giá hiệu quả các hoạt động đã triển khai và đề xuất các giải pháp quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Măng tây Ninh Thuận” trong giai đoạn tiếp theo.

Mục tiêu nhân rộng

Dự án sẽ là mô hình mẫu để nhân rộng việc quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận tương tự của tỉnh Ninh Thuận.

5 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Đánh giá thực trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm măng tây trước và sau khi có Nhãn hiệu chứng nhận và thực trạng quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận

Xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý và hệ thống các văn bản phục vụ việc quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận

Xây dựng và triển khai các hoạt động marketing cho sản phẩm mang Nhãn hiệu chứng nhận

Xây dựng và triển khai mô hình liên kết phát triển sản phẩm mang Nhãn hiệu chứng nhận theo chuỗi giá trị

Đánh giá hiệu quả các hoạt động đã triển khai và đề xuất các giải pháp quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận giai đoạn tiếp theo

6 Lĩnh vực nghiên cứu: 50202 – Kinh doanh và quản lý
7 Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

04 Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát nhằm đánh giá thực trạng sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận và vấn đề thương mại hóa sản phẩm mang Nhãn hiệu chứng nhận (02 lần): Các thông tin số liệu khách quan, khoa học, đảm bảo phục vụ cho việc thực hiện hiệu quả Dự án

01 Báo cáo đánh giá thực trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm măng tây trước và sau khi có Nhãn hiệu chứng nhận và thực trạng quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận: Các thông tin số liệu khách quan, khoa học, đảm bảo phục vụ cho việc thực hiện hiệu quả Dự án

01 Mô hình tổ chức quản lý Nhãn hiệu chứng nhận: Mô hình phải có khả năng áp dụng hiệu quả trong thực tế, đáp ứng yêu cầu của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương.

01 Quy chế phối hợp liên ngành trong việc tổ chức quản lý Nhãn hiệu chứng nhận: Quy chế phải có khả năng áp dụng hiệu quả trong thực tế, đáp ứng yêu cầu của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương.

01 Quy chế Quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung: Quy chế phải có khả năng áp dụng hiệu quả trong thực tế, đáp ứng yêu cầu của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương.

01 Quy chế Cấp và thu hồi quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung: Quy chế phải có khả năng áp dụng hiệu quả trong thực tế, đáp ứng yêu cầu của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương.

01 Quy chế Kiểm soát việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung: Quy chế phải có khả năng áp dụng hiệu quả trong thực tế, đáp ứng yêu cầu của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương.

01 Quy chế Sử dụng tem nhãn mang Nhãn hiệu chứng nhận đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung: Quy chế phải có khả năng áp dụng hiệu quả trong thực tế, đáp ứng yêu cầu của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương.

01 Kế hoạch marketing cho sản phẩm mang Nhãn hiệu chứng nhận: Kế hoạch phải có khả năng thực hiện hiệu quả trong thực tế, đáp ứng yêu cầu của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương.

Hệ thống nhận diện thương hiệu cho Nhãn hiệu chứng nhận được hoàn thiện, in ấn:30.000 tem truy xuất nguồn gốc, 1.000 brochure, 10.000 tờ rơi, 500 túi giấy, 05 standee, 01 pano lắp đặt mới và 02 pano thay mới.:Thống nhất, đồng bộ với thiết kế logo Nhãn hiệu chứng nhận và đạt hiệu quả sử dụng trên thực tế

Sổ tay quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận (300 cuốn) :Nội dung phù hợp với các Quy chế quản lý Nhãn hiệu chứng nhận, thiết kế thống nhất, đồng bộ với thiết kế logo Nhãn hiệu chứng nhận và đạt hiệu quả sử dụng trên thực tế.

05 Bài viết giới thiệu về Nhãn hiệu chứng nhận đăng lên các website của tỉnh: Bài viết phản ánh kịp thời, chính xác các hoạt động quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận, đạt được hiệu quả trong việc quảng bá và giới thiệu sản phẩm mang Nhãn hiệu chứng nhận.

02 Bài báo giới thiệu về Nhãn hiệu chứng nhận trên các báo có phạm vi phát hành trên toàn quốc: Bài báo phản ánh kịp thời, chính xác các hoạt động quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận, đạt được hiệu quả trong việc quảng bá và giới thiệu sản phẩm mang Nhãn hiệu chứng nhận.

01 Mô hình liên kết phát triển sản phẩm mang Nhãn hiệu chứng nhận theo chuỗi giá trị: Mô hình phải có khả năng áp dụng hiệu quả trong thực tế, đáp ứng yêu cầu của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương.

01 Báo cáo kết quả áp dụng thí điểm mô hình liên kết phát triển sản phẩm mang Nhãn hiệu chứng nhận theo chuỗi giá trị: Các thông tin số liệu khách quan, khoa học, đảm bảo phục vụ cho việc thực hiện hiệu quả Dự án

04 Báo cáo kết quả kiểm tra định kỳ tại các đơn vị áp dụng thí điểm mô hình liên kết: Các thông tin số liệu khách quan, khoa học, đảm bảo phục vụ cho việc thực hiện hiệu quả Dự án

01 Bản đề xuất các giải pháp nhằm quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận: Bản đề xuất phải có khả năng thực hiện hiệu quả trong thực tế, đáp ứng yêu cầu của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương.

02 Báo cáo kết quả tổ chức 02 Hội thảo và 01 tập huấn theo Mục 5 của Thuyết minh Dự án: Báo cáo phải thể hiện trung thực nội dung, kết quả của hội thảo, tập huấn

01 Báo cáo tổng kết Dự án :Tổng hợp đầy đủ quá trình thực hiện và kết quả thu được của Dự án. Được Hội đồng đánh giá nghiệm thu thông qua

8 Thời gian thực hiện: 18 tháng (từ tháng  5 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021)