1 Tên nhiệm vụ: Thu thập, bảo tồn và khai thác nguồn gen cây nho (Vitis spp.) phục vụ cho công tác chọn tạo giống, nghiên cứu khoa học và phát triển bền vững cây nho tại Ninh Thuận
2 Tên tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố.
3 Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ths. Phạm Văn Phước
4 Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu chung: – Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen cây nho hiện có, thu tập bổ sung các nguồn gen quý, hiếm phục vụ cho công tác chọn tạo giống nho mới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tỉnh Ninh Thuận. Mục tiêu cụ thể: Thu thập, nhập nội các giống nho mới ở trong nước và nước ngoài. Xây dựng được các vườn lưu giữ giống cơ bản: vườn cây đầu dòng, vườn cung cấp vật liệu nhân giống (cây gốc ghép, mắt ghép) mang gen quý (chống chịu bệnh, chất lượng quả ngon, màu sắc quả đẹp, năng suất cao, độ Brix cao). Đánh giá, khai thác nguồn gen quý từ tập đoàn giống nho thu thập; tuyển chọn giống nho mới (giống nho gốc ghép, nho ăn tươi, nho chế biến rượu và nho không hạt) để phục vụ cho sản xuất nho ở Ninh Thuận phát triển bền vững.
5 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính: Thu thập bổ sung và nhân sơ bộ nguồn gen các mẫu giống nho ăn tươi, chế biến rượu, không hạt và nho làm gốc ghép mới làm nguồn thực liệu phục vụ công tác tạo giống. Xây dựng vườn sưu tập giống nho mới và lưu giữ, bảo quản, đánh giá các nguồn gen nho hiện có. Đánh giá sơ bộ, đánh giá chi tiết nguồn gen theo các chỉ tiêu sinh học phù hợp nhằm phục vụ công tác chọn tạo giống mới Xây dựng, phát triển các khu vực chuyên canh cây đầu dòng cho các mẫu giống nho có triển vọng Thử nghiệm các giải pháp nhân giống cho các mẫu giống nho được tuyển chọn Thiết lập và chia sẻ dữ liệu, hệ thống thông tin tư liệu về nguồn gen cây nho
6 Lĩnh vực nghiên cứu: 40601-Công nghệ gen (cây trồng và động vật nuôi); nhân dòng vật nuôi
7 Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến: 1 Vườn bảo tồn nguồn quỹ gen cây nho, diện tích 0,6 ha, bao gồm: + Giống nho ăn tươi: 48 mẫu giống; + Giống nho rượu: 30 mẫu giống; + Giống nho không hạt: 13 mẫu giống; + Giống nho gốc ghép: 05 mẫu giống. 1 Vườn cây đầu dòng, diện tích 0,45 ha, bao gồm: + Giống nho ăn tươi: 03 mẫu giống; + Giống nho rượu: 02 mẫu giống; + Giống nho không hạt: 02 mẫu giống. + Giống nho gốc ghép: 01 mẫu giống. – Giới thiệu mẫu giống nho có triển vọng, gồm: Mẫu giống nho ăn tươi , Mẫu giống nho chế biến rượu ,Mẫu giống nho không hạt.
8 Thời gian thực hiện: 60 tháng, từ tháng 09 năm 2021 đến tháng 08 năm 2026