1 Tên nhiệm vụ: Tuyển chọn và phục tráng giống tỏi Phan Rang
2 Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học Nông Lâm T/p Hồ Chí Minh
3 Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS Phạm Văn Hiền
4 Mục tiêu nghiên cứu:

13.1. Mục tiêu chung của đề tài 

Tuyển chọn, phục tráng giống tỏi Phan Rang có năng suất cao hơn so với các giống tỏi sản xuất đại trà từ 10% trở lên và duy trì được phẩm chất đặc sản vốn có của giống tỏi trong điều kiện khí hậu và dất đai tại Ninh Thuận

13.2. Mục tiêu cụ thể của đề tài 

Xác định tính trạng ưu việt của giống tỏi Phan Rang và chọn được mẫu giống tỏi có năng suất và phẩm chất tốt.

Xây dựng được vườn tập đoàn các mẫu giống gốc có diện tích 250m2 và hình thành vườn sản xuất củ giống kỹ thuật để làm mô hình và xây dựng quy trình canh tác

Xây dựng được quy trình phục tráng giống tỏi.

Xây dựng được quy trình nhân giống tỏi

5 Lĩnh vực nghiên cứu: 40104-Cây rau, cây hoa và cây ăn quả
6 Phương pháp nghiên cứu:

Áp dụng phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA) điều nghiên hiện trạng tự nhiên, đất đai, kinh tế xã hội, các kỹ thuật canh tác về mùa vụ,… của người dân

Áp dụng phương pháp kiểu lấy mẫu đám (clustered sampling pattern) của Viện nghiên cứu nguồn gen thực vật Quốc tế (IPGRI) năm 1996 để điều tra, sưu tập 50 mẫu giống tỏi hiện hữu tại Ninh Thuận

Áp dụng phương pháp phục tráng theo đám của IRRI để phục tráng giống tỏi Phan Rang

Áp dụng phương pháp phục tráng giống cây trồng của Viện nghiên cứu di truyền thực vật thế giới (IPGRI) để hoàn thiện quy trình canh tác giống tỏi Phan Rang

Áp dụng phương pháp tập huấn lấy “Người học mà trung tâm” sử dụng các phương pháp cụ thể và thực tiễn để tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng và duy trì giống tỏi đã được phục tráng

7 Kết quả dự kiến:

– 1 Vườn ươm và sản xuất giống tỏi gốc 250m2 sạch bệnh

– Giống tỏi Phan Rang thuần chủng sạch bệnh: 150 Kg

– Mô hình canh tác giống tỏi Phan Rang phục tráng: 01 mô hình canh tác năng suất tỏi tăng 10-15%

– Chất lượng thuần chủng giống tỏi Phan Rang với các chỉ tiêu chất lượng được Hội đồng thẩm định chất lượng thông qua

– Báo cáo hiện trạng sản xuất canh tác cây tỏi tại Ninh Thuận: Số liệu chính xác, phản ánh trung thực hiện trạng sản xuất, canh tác cây tỏi tại Ninh Thuận; Phân tích đánh giá khách quan điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức cho sản xuất cây tỏi tại Ninh Thuận; Đề xuất được biện pháp kỹ thuật canh tác, chính sách và thị trường phát triển sản xuất tỏi

-Quy trình phục tráng giống cộng đồng (giống tỏi Phan Rang) đơn giản dễ áp dụng cho người dân

-Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch tỏi thích hợp với điều kiện của tỉnh Ninh Thuận được cơ quan có thẩm quyền công nhận

– 01 bài báo trên tạp chí KH&CN (Tạp chí có phản biện)

– Đào tạo 01 thạc sỹ về Khoa học cây trồng

8 Thời gian thực hiện: 36 tháng (từ tháng 12/2018 đến tháng 11/2021)