1
Tên nhiệm vụ: Đánh giá sức chịu tải của Sông Cái và phân vùng xả thải vào Sông Cái đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035
2 Tên tổ chức chủ trì: Cơ sở 2 Trường Đại học Thủy lợi
3 Chủ nhiệm nhiệm vụ: Phó GS, TS. Triệu Ánh Ngọc
4 Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung: Xác định sức chịu tải nguồn nước Sông Cái và hân vùng xả nước thải vào nguồn nước song này đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035 để làm cơ sở khoa học cho việc ban hành và phân bố của Luật Môi trường năm 2014 và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP; Đồng thời làm cơ sở cho việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án bảo vệ nguồn nước Sông Cái đạt quy chuẩn nước mặt loại A.

Mục tiêu cụ thể:

-Điều tra, đánh giá hiện trạng các nguồn thải, chất lượng môi trường nước Sông Cái

-Dự báo các nguồn thải vào Sông Cái, diễn biến chất lượng môi trường nước Sông Cái đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035

-Đánh giá khả năng tiếp nhận, sức chịu tải và phân vùng xả thải trên Sông Cái đến năm 2025 và 2035

-Đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng và bảo vệ nguồn nước Sông Cái hiệu quả theo các kịch bản phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

5 Lĩnh vực nghiên cứu: 10513 – Thủy văn, Tài nguyên nước
6 Phương pháp nghiên cứu:

-Tổng hợp tài liệu, xử lý số liệu

-Điều tra, khảo sát, đo đạc

-Lấy mẫu, phân tích

-Mô hình hóa

-GIS

-Phân tích SWOT

7 Kết quả dự kiến:

Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài : Đảm bảo tính khoa học, rõ ràng, đầy đủ các nội dung nêu trong đề cương.

Báo cáo đánh giá hiện trạng xả thải và dự báo xả thải vào Sông Cái đến năm 2025 và 2035:  Đảm bảo tính khoa học, rõ ràng, đầy đủ các nội dung nêu trong đề cương.  Số liệu, kết quả tính toán đảm bảo độ tin cậy

– Báo các xác định sức chịu tải và khả năng tiếp nhận nước thải của Sông Cái đến năm 2025,2035: Đảm bảo tính khoa học, rõ ràng, đầy đủ các nội dung nêu trong đề cương.  Số liệu, kết quả tính toán đảm bảo độ tin cậy

–  Báo cáo phân vùng xả thải và đề xuất hạn ngạch xả thải cho từng đoạn của Sông Cái: Đảm bảo tính khoa học, rõ ràng, đầy đủ các nội dung nêu trong đề cương.  Số liệu, kết quả tính toán đảm bảo độ tin cậy

– Bộ bản đồ xây dựng theo phương pháp GIS trên bản đồ nền tỷ lệ 1:25.000. Đầy đủ các đặc tính theo không gian, đối tượng nghiên cứu, dễ tiếp cận và sử dụng, bao gồm:
+Bản dồ tiểu lưu vực các kênh, rạch, suối trên khu vực nghiên cứu

+Bản đồ các vị trí quan trắc, nguồn thải, nguồn cấp, chất lượng nước mặt

+Bản đồ phân vùng xả thải và khả năng tiếp nhận nước thải tại khu vực nghiên cứu

– Cơ sở dữ liệu (dạng WebGIS)  nguồn thải và khả năng tiếp nhận nước thải của khu vực nghiên cứu:  Đảm bảo tính chính xác, hệ thống, rõ ràng, đầy đủ và dễ khai thác, sử dụng

– Báo cáo đề xuất giải pháp quản lý và kỹ thuật nhằm giảm thiểu ô nhiễm trên Sông Cái và các phụ lưu dựa theo các kịch bản kinh tế xã hội: Đảm bảo tính khoa học, rõ ràng, đầy đủ và khả thi

– Bài báo: 1-2 bài báo được đăng tại tài liệu Hội nghị/ hội thảo khoa học hoặc các tạp chí khoa học có uy tín

Đào tạo : 12 Thạc sỹ về Kỹ thuật cơ sở hạ tầng/Kỹ thuật tài nguyên nước/Môi trường

8 Thời gian thực hiện: 18 tháng (Từ tháng  10/2018 đến tháng  03/2020)