1 Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô (Invitro) nhân giống Nha đam sạch bệnh và xây dựng mô hình sản xuất chuyên canh cây Nha đam phục vụ phát triển vùng nguyên liệu tại tỉnh Ninh Thuận.
2 Tên tổ chức chủ trì: Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt
3 Chủ nhiệm nhiệm vụ: Quãng Đức Thạch
4 Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu chung: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nuôi cấy Invitro nhân giống Nha đam sạch bệnh và xây dựng mô hình sản xuất chuyên canh cây Nha đam phục vụ phát triển vùng nguyên liệu tại tỉnh Ninh Thuận. Mục tiêu cụ thể: – Chuyển giao và tiếp nhận thành công 03 Quy trình kỹ thuật: + Quy trình công nghệ nuôi cấy invitro nhân giống Nha đam sạch bệnh. + Quy trình công nghệ ươm giống cây Nha đam nuôi cấy invitro ở qui mô sản xuất đại trà. + Quy trình kỹ thuật trồng chuyên canh cây Nha đam thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGap có năng suất và chất lượng cao. – Xây dựng thành công các mô hình: + Mô hình nhân nhanh giống cây Nha đam sạch bệnh. + Xây dựng mô hình trồng trình diễn cây Nha đam nuôi cấy mô (invitro) làm vườn làm cây đầu dòng, với quy mô 02 ha tại xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn. + Xây dựng mô hình trồng chuyên canh Nha đam theo tiêu chuẩn VietGap, với qui mô 30 ha tại Ninh Sơn và Thuận Bắc. – Đào tạo, tập huấn cho 10 kỹ thuật viên nắm vững quy trình kỹ thuật, hình thành đội ngũ kỹ thuật viên tham gia dự án vào hệ thống nhân giống nha đam sạch bệnh và trồng cây Nha đam theo tiêu chuẩn VietGAP. – Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng Nha đam cho 200 lượt nông dan tại các vùng triển khai dự án, mở rộng vùng phát triển nguyên liệu nha đam.
5 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính: Khảo sát, điều tra hiện trạng sản xuất, kỹ thuật trồng, khả năng và tiềm năng phát triển cây Nha đam. Chuyển giao và tiếp nhận quy trình công nghệ: dự án tiếp nhận chuyển giao 03 quy trình kỹ thuật. Xây dựng mô hình nhân giống và trồng chuyên canh cây Nha đam phát triển vùng nguyên liệu Đào tạo kỹ thuật viên và tập huấn cho các hộ nông dân. Hội nghị, hội thảo
6 Lĩnh vực nghiên cứu: 40601-Công nghệ gen (cây trồng và động vật nuôi); nhân dòng vật nuôi
7 Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến: Các quy trình công nghệ dễ hiểu, dễ áp dụng đáp ứng yêu cầu của xuất sứ công nghệ, phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương và ứng dụng trong sản xuất, các sản phẩm sản xuất ra đảm bảo đạt yêu cầu năng suất và chất lượng. Mô hình nhân giống cây Nha đam ( vườn giống huấn luyện cây con, qui mô 500m2), mô hình trồng mới cây Nha đam nuôi cấy invitro làm vườn cây đầu dòng theo tiêu chuẩn VietGAP, mô hình trồng thâm canh cây Nha đam theo tiêu chuẩn VietGAP. Đào tạo 10 kỹ thuật viên và tập huấn nông dân 200 người
8 Thời gian thực hiện: 36 tháng, từ tháng 06 năm 2021 đến tháng 05 năm 2024