1 Tên nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng thâm canh một số loại cây ăn quả chất lượng cao kết hợp trồng cây sa nhân tím dưới tán vường tại huyện miền núi Ninh Sơn và Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.
2 Tên tổ chức chủ trì: Trung tâm Thông tin – Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
3 Chủ nhiệm nhiệm vụ: Hàng Duy Khải
4 Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu chung: Xây dựng thành công mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất một số giống cây ăn quả chất lượng cao ( bưởi, sầu riêng, mít, chuối) và mô hình trồng thâm canh một số cây ăn quả kết hợp trồng cây sa nhân tím (amomum longiligulare) dưới tán vườn nhầm nâng cao năng suất, chất lượng, góp phần tạo sinh kế cho người dân vùng dự án và xây dựng nông thôn mới tại huyện miền núi Ninh Sơn, Bác Ái. Mục tiêu cụ thể: Chuyển giao và tiếp nhận thành công 07 quy trình công nghệ từ Viện KHKT Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ (04 quy trình) và Viện Cây ăn quả Miền Nam (03 quy trình) phù hợp với điều kiện sản xuất tại tỉnh Ninh Thuận. Xây dựng thành công các mô hình: + Mô hình nhân và sản xuất giống cây ăn quả(bưởi, sầu riêng, mít, chuối) sạch bệnh và nhân giống sa nhân tím. Xây dựng 01 nhà lưới để thuần hóa cây con sau khi nuôi cấy. + Mô hình trồng thâm canh cây chuối nuôi cấy mô tại vùng dự án. + Mô hình trồng thâm canh cây sầu riêng kết hợp trồng cây sa nhân tím dưới tán. + Mô hình trồng thâm canh cây mít kết hợp trồng cây sa nhân tím dưới tán. Đào tạo cho 10 kỹ thuật viên địa phương nắm vững quy trình kỹ thuật. Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng thâm canh cây ăn quả kết hợp trồng Sa nhân tím dưới tán vườn cho 300 lượt nông dân vùng triển khai dự án.
5 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính: Khảo sát, điều tra hiện trạng sản xuất, kỹ thuật trồng, khả năng và tiềm năng phát triển của vùng trồng cây ăn quả tại huyện Ninh Sơn và Bác Ái tỉnh Ninh Thuận. Chuyển giao 07 quy trình công nghệ (04 quy trình công nghệ từ Viện KHKT Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ, 03 quy trình công nghệ từ Viện Cây ăn quả Miền Nam) Xây dựng mô hình nhân giống và trồng thâm canh cây ăn quả kết hợp trồng cây sa nhân tím dưới tán vườn. Đào tạo 10 kỹ thuật viên địa phương và tập huấn 300 lượt nông dân vùng dự án
6 Lĩnh vực nghiên cứu: 40601-Công nghệ gen (cây trồng và động vật nuôi); nhân dòng vật nuôi
7 Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến: Chuyển giao được 07 quy trình công nghệ. 05 mô hình ứng dụng Đào tạo tập huấn Giống cây ăn: 68.774 cây giống Chuối thương phẩm: 250 tấn Sầu riêng thương phẩm: 16 tấn Mít thương phẩm: 90 tấn Bưởi thương phẩm: 145 tấn Sa nhân tím (quả): 2.000 kg
8 Thời gian thực hiện: 36 tháng, từ tháng 07 năm 2021 đến tháng 06 năm 2024