1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình luân canh cây trồng cạn (bắp lai vụ Đông Xuân – Đậu xanh vụ Hè Thu) tại xã Công Hải huyện Thuận Bắc

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thuận Bắc

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

  1. KS. Nguyễn Đức Hùng
  2. CN Đinh Thanh Tuấn

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

Hướng dẫn cho nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về phương pháp “Luân canh cây trồng cạn (bắp lai và đậu xanh)” nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo, nâng cao hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập cho nông dân

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

Khảo sát, chọn hộ và địa điểm bố trí mô hình: Chọn 04 hộ thường trú tại thôn hiệp kiết xã Công Hải huyện Thuận Bắc: Tạ Văn Hùng (1,4ha), Nguyễn Thanh Phụng (0,8ha), Nguyễn Văn Quang (0,5ha), Trần Ngọc Khánh (0,3ha)

Triển khai trồng, chăm sóc và theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng cây Bắp Lai NK67 vụ Đông Xuân 2011-2012 và cây Đậu xanh ĐX208 vụ Hè Thu 2012

  • Tổ chức 02 hội nghị đầu bờ cho bà con địa phương tham quan mô hình bắp lai NK67, Đậu xanh ĐX208 tại vùng dự án

Xây dựng được mô hình luân canh cây trồng cạn bắp lai vụ Đông xuân đậu xanh vụ Hè thu tại xã Công Hải huyện Thuận Bắc đạt được đúng mục tiêu của dự án và được người dân quan tâm triển khai thực hiện. Cây bắp lai NK67 và cây đậu xanh ĐX 208 tương đối thích nghi với điều kiện đất đai, khí hậu của xã Công Hải. Cây sinh trưởng và phát triển khá tốt và tương đối ổn định, năng suất thực thu của cây bắp lai NK67 đạt 72,02 tạ/ ha, năng suất thực thu của cây đậu xanh ĐX 208 đạt 11,51 tạ/ ha.

– Dự án thực sự mang lại hiệu quả, đã nâng cao nhận thức của người dân địa phương trong việc luân canh cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất tăng năng suất và chất lượng hàng hóa nông sản. Đồng thời bổ sung giống mới, giúp cho địa phương thêm thuận lợi trong việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích. Góp phần cải tạo đất, tăng độ mùn trong đất.

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 12/2011              Kết thúc tháng 8/2012

từ tháng 12/2011 – 8/2012

7) Kinh phí thực hiện.: 151,882 triệu đồng, trong đó:  

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học:         106.522 triệu đồng.

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì:                 0,0 triệu đồng.

+ Khác (vay, huy động…):                     45,360 triệu đồng .

đồng.

8) Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số: 35. Cấp ngày: 03/03/2014