1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình nuôi trùn quế quy mô nông hộ tại xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

  1. KS. Nguyễn Hữu Diện
  2. KS. Trần Quốc Hùng

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

Xây dựng Mô hình “Nuôi Trùn Quế quy mô nông hộ” phù hợp và khả thi tại xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước làm cơ sở nhân rộng tại địa phương.

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

Điều tra, khảo sát hiện trạng sản xuất nông nghiệp tại xã Phước Vinh

Đã xây dựng báo cáo kết quả điều tra, khảo sát hiện trạng sản xuất nông nghiệp tại xã Phước Vinh

Khảo sát và chọn địa điểm, quy mô thực hiện Mô hình “Nuôi Trùn Quế quy mô nông hộ”

– 200 m2/04 điểm/04 hộ dân (50 m2/01 điểm/01 hộ dân);

– 04 bản cam kết tham gia mô hình của 04 hộ dân (có xác nhận của UBND xã);

– 04 hợp đồng thực hiện mô hình giữa Hội Nông dân tỉnh và 04 hộ dân

– Biên bản khảo sát và chọn địa điểm, quy mô thực hiện mô hình;

Tập huấn kỹ thuật nuôi Trùn Quế

Đã tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật nôi trùn quế cho 50 học viên (04 hộ dân tham gia mô hình và 46 hộ dân khác thuộc xã Phước Vinh)

Học tập kinh nghiệm thực tế về kỹ thuật nuôi Trùn Quế

Tổ chức 01 chuyến học tập kinh nghiệm thực tế về kỹ thuật nuôi trùn quế cho 06 người (cán bộ và các hộ dân tham gia mô hình) tại 02 cơ sở nuôi Trùn Quế thuộc xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Mô hình “Nuôi Trùn Quế quy mô nông hộ”:

Xây dựng trại nuôi và sắm sửa trang thiết bị sản xuất: 04 trại nuôi hoàn chỉnh (50 m2/01 trại nuôi). Mỗi trại được trang bị đầy đủ các vật dụng phục vụ sản xuất

Thực hiện việc nuôi Trùn Quế: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu kỹ thuật, kinh tế của mô hình

Đào tạo công nhân và bồi dưỡng cán bộ: 04 công nhân được đào tạo; 10 cán bộ được bồi dưỡng

Hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả thực hiện Mô hình “Nuôi Trùn Quế quy mô nông hộ”: Đã tổ chức 01 Hội nghị đầu bờ  với sự tham dự của 50 hộ dân vùng triển khai dự án

Báo cáo Tổng kết dự án

Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả Khoa học và Công nghệ;

Xây dựng được quy trình kỹ thuật “Nuôi Trùn Quế quy mô nông hộ” phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương;

In ấn 100 cuốn Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật “Nuôi Trùn Quế quy mô nông hộ”;

Phối hợp Đài PT&TH Ninh Thuận xây dựng và phát sóng 01 Chuyên mục Tạp chí Khoa học và Công nghệ  trên truyền hình về Mô hình “Nuôi Trùn Quế quy mô nông hộ”

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 10/2011              Kết thúc tháng 10/2012

7) Kinh phí thực hiện.: 301,385 triệu đồng, trong đó:  

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học:         179.513 triệu đồng.

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì:                 0,0 triệu đồng.

+ Khác (vay, huy động…):                  121.872 triệu đồng .

8) Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số: 33. Cấp ngày: 20/01/2014