1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Trái cây Ninh Sơn”

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

 1. PGS.TS Trần Thị Thùy Dương
 2. PGS.TS Lê Thị Nam Giang
 3. CN. Võ Đăng Phương Thảo
 4. ThS. Nguyễn Thị Hạnh Lê
 5. CN. Huỳnh Thanh Thịnh
 6. CN. Trần Hoàng Long

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung

 • Xác lập thành công quyền sở hữu công nghiệp đối với Nhãn hiệu chứng nhận và xây dựng hệ thống văn bản quản lý Nhãn hiệu chứng nhận “Trái cây Ninh Sơn” nhằm nâng cao giá trị kinh tế và uy tín cho sản phẩm trái cây của huyện Ninh Sơn; đảm bảo về cơ sở pháp lý cho việc phát triển thương hiệu “Trái cây Ninh Sơn”;
 • Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hoạt động trồng, sản xuất, chế biến và cung ứng sản phẩm khi được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Trái cây Ninh Sơn”; chống các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với Nhãn hiệu chứng nhận “Trái cây Ninh Sơn”.

Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu được nêu trên, Dự án cần đạt được các mục tiêu cụ thể sau:

 • Khảo sát thực tế nhằm xác định được cơ sở thực tế của việc xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận “Trái cây Ninh Sơn”;
 • Đăng ký thành công Nhãn hiệu chứng nhận “Trái cây Ninh Sơn” tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Giấy Chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận “Trái cây Ninh Sơn”);
 • Xây dựng được hệ thống các văn bản quản lý việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Trái cây Ninh Sơn” phù hợp với thực tế khai thác và chế biến các sản phẩm này tại địa phương và chủ trương phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Thuận. Đảm bảo việc kiểm soát hoạt động chế biến, cung ứng, bảo quản và xúc tiến thương mại cho sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị kinh tế, xã hội, văn hóa của sản phẩm mang Nhãn hiệu chứng nhận từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm;
 • Xây dựng được hệ thống nhận diện thương hiệu gắn với Nhãn hiệu chứng nhận “Trái cây Ninh Sơn” nhằm quảng bá và phát triển sản phẩm trái cây của huyện Ninh Sơn.

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

 • Thực hiện thành công các cuộc điều tra, khảo sát, thống kê và phân tích được thực trạng tình hình trồng, sản xuất, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm trái cây nhằm phục vụ công tác quản lý và quy hoạch sản phẩm mang Nhãn hiệu chứng nhận;
 • Hoàn thành việc đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận theo quy định của pháp luật. Nhãn hiệu chứng nhận khi được xác lập quyền sở hữu công nghiệp sẽ góp phần nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm, tạo công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương và tăng lợi ích kinh tế cho các nhà sản xuất, kinh doanh;
 • Xây dựng được hệ thống các văn bản phục vụ cho việc quản lý Nhãn hiệu chứng nhận phù hợp với thực tế tại địa phương và chủ trương phát triển kinh tế – xã hội của huyện Ninh Sơn nói riêng và tỉnh Ninh Thuận nói chung;
 • Tổ chức thành công các buổi hội thảo, tập huấn giới thiệu về Nhãn hiệu chứng nhận, các lợi ích của việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận trong việc gìn giữ và phát huy danh tiếng sản phẩm trái cây và sản phẩm, dịch vụ từ trái cây tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Các buổi hội thảo, tập huấn cũng đã phổ biến cụ thể nội dung văn bản quản lý Nhãn hiệu chứng nhận, các tiêu chuẩn chất lượng đối với sản phẩm được mang Nhãn hiệu chứng nhận cho đông đảo các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đặc biệt là tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất và kinh doanh trái cây, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác Nhãn hiệu chứng nhân trên thực tế;
 • Xây dựng thành công bộ nhận diện thương hiệu “Trái cây Ninh Sơn” phục vụ cho công tác xúc tiến, quảng cáo cho sản phẩm “Trái cây Ninh Sơn” đồng thời quảng bá, phát triển hình ảnh của huyện Ninh Sơn nói riêng và tỉnh Ninh Thuận nói chung;

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 8/2017                Kết thúc tháng 9/2018

7) Kinh phí thực hiện.: 375,854 triệu đồng, trong đó:  

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học:         375,854 triệu đồng.

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì:                 0,0 triệu đồng.

+ Khác (vay, huy động…):                         0,0 triệu đồng .

8) Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số: 2019-259-01/KQNC. Cấp ngày: 7/03/2019