1

Xây dựng và vận hành mô hình tổ chức và quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận.

2

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

3

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Hữu Cẩn

4

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu: Mục tiêu chung, cụ thể, nhân rộng (Mục tiêu đặt ra cần có định lượng và bảo đảm tính khả thi).
Mục tiêu chung
Mục tiêu chung của Nhiệm vụ và nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, công chúng về quyền SHTT; xây dựng và vận hành thành công mô hình tổ chức và quản lý hoạt động SHTT của Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Ninh Thuận để phát triển hoạt động nghiên cứu sáng tạo, bảo hộ và khai thác hiệu quả các TSTT nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Thuận.
Mục tiêu cụ thể
Nhiệm vụ có các mục tiêu cụ thể sau đây:
– Thành lập được bộ phận chuyên trách quản lý về hoạt động SHTT tại Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Ninh Thuận (dự kiến là Ban SHTT hoặc quản trị viên TSTT);
– Ban hành các chính sách, quy chế, văn bản, tài liệu hướng dẫn về cách thức tổ chức, quản lý, bảo hộ, khai thác và vận hành các hoạt động SHTT tại Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Ninh Thuận (dự kiến là chiến lược SHTT của Hội đến 2030; Quy chế về tổ chức, quản lý hoạt động SHTT của Hội; quy định về chế độ tài chính cho quản lý hoạt động SHTT của Hội…);
– Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, mô hình và quy trình quản lý hoạt động SHTT để vận hành, quản lý các hoạt động SHTT tại Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Ninh Thuận (dự kiến là phần mềm quản trị TSTT của các thành viên thuộc Hội);
– Áp dụng thành công vào tổ chức và quản lý hoạt động SHTT và đem lại các kết quả cụ thể trong việc nâng cao nhận thức các hội viên trong Hội, tạo động lực phát triển nghiên cứu sáng tạo, bảo hộ, khai thác và thực thi quyền SHTT (dự kiến là 40 nhãn hiệu, 02 sáng chế/giải pháp hữu ích, 03 kiểu dáng công nghiệp của các thành viên thuộc Hội được nộp đơn đăng ký bảo hộ).

5

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

– Khảo sát thực trạng trạng tổ chức, quản lý hoạt động SHTT và quản trị TSTT tại Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Ninh Thuận
– Tiến hành hoạt động thẩm tra, lập bản đồ TSTT do Hội dự kiến quản lý
– Xây dựng mô hình và hệ thống các văn bản quản lý phục vụ công tác tổ chức và quản lý hoạt động SHTT của Hội;
– Thành lập Ban SHTT;
– Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý TSTT của Hội;
– Thiết kế giao diện quản trị TSTT của Hội và tích hợp vào website của Hội
– Triển khai công tác huấn luyện về SHTT cho nhân sự của Hội và các thành viên của Hội.
– Triển khai vận hành hoạt động xác lập và quản lý quyền SHTT của các thành viên thuộc Hội
– Triển khai vận hành hoạt động quản lý và khai thác, phát triển TSTT của thành viên thuộc Hội.
– Tổng kết quả triển khai thí điểm mô hình tổ chức, quản lý hoạt động SHTT của Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Ninh Thuận.

6

Lĩnh vực nghiên cứu: 50202. Kinh doanh và quản lý

7

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

– Báo cáo kết quả khảo sát thực trạng các hoạt động SHTT của Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Ninh Thuận.
– Mô hình, bộ phận chuyên trách, các quy chế, quy trình, tài liệu hướng dẫn về cách thức tổ chức, quản lý và vận hành các hoạt động SHTT tại Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Ninh Thuận.
– Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu để vận hành, quản lý các hoạt động SHTT tại Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Ninh Thuận.
– Hồ sơ xác lập quyền SHTT cho Hội và các doanh nghiệp thành viên của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận.
– Báo cáo kết quả áp dụng thực tế về tổ chức và quản lý hoạt động SHTT của Hội và doanh nghiệp thành viên của Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Ninh Thuận
– Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Nhiệm vụ.

8

Thời gian thực hiện: 25 tháng, từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 11 năm 2024