1) Tên nhiệm vụ: Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen 14 giống Nopal tại Ninh Thuận

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin – Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Ninh Thuận

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

 1. KS. Huỳnh Văn Hiếu
 2. ThS.Nguyễn Hoàng Anh
 3. Cử nhân.Tô Công Trực

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

Bảo tồn, lưu giữ tập đoàn 14 giống Nopal đã trồng tại Ninh Thuận

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

Dự án đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, đúng tiến độ và bảo
đảm yêu cầu:

 1. Đã xây dựng vườn ươm giống Nopal với diện tích 500m2 (sử dụng nhà
  lưới hiện có của Trung tâm) để bố trí ươm giống,
 2. Đã tiếp nhận 14 giống Nopal, với số lượng 903 hom giống từ Viện
  Nghiên cứu và Phát triển vùng – Bộ Khoa học và Công nghệ

Giống Nopal: Copena F1, Copena V1, Jalpa, TV, PTV-01, Vilanuea,
Blanca Picochulo, IM, Rojo, Cristanila, Blancosaros, Amarilla, Amarilla
Picochulo, Rojo Pelon
.

 1. Đã xây dựng mô hình bảo tồn và lưu giữ 14 giống Nopal trong 3 năm
  (từ năm 2015-2018) tại Xưởng sản xuất thực nghiệm thuộc Trung tâm.

Triển khai thực hiện mô hình bảo tồn, lưu giữ 14 giống Nopal với diện
tích trồng: 1,400 m2 được chia làm 2 lô (mỗi lô: 700 m2 ) tại Xưởng sản xuất
thực nghiệm của Trung tâm, mật độ 650 cây/1000m2.

 1. Đã tiến hành theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển
  của 14 giống xương rồng Nopal trong 3 năm (từ năm 2015-2018).

Xây dựng bảng mô tả chi tiết 14 giống Nopal. Theo dõi các đặc điểm hình
thái như: nhánh, màu sắc nhành, số lượng gai. Theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu
sinh trưởng và phát triển của 14 giống Nopal: giai đoạn hồi xanh; chiều cao và
tốc độ sinh trưởng; năng suất thu hoạch năm thứ 3 của các giống Nopal

Tất cả các giống trong tập đoàn Nopal nghiên cứu đều thích nghi và sinh
trưởng tốt với điều kiện khô hạn tỉnh Ninh Thuận. Trong đó, xác định được 6
giống cho năng suất tốt nhất có khả năng nhân rộng diện tích trồng tại Ninh
Thuận dùng làm thực phẩm cho người và thức ăn gia súc, bao gồm: Copena F1,
Copena V1, Jalpa, Vilanueva, TV, PTV01.

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: 4/2015 .  Kết thúc: tháng 5/2018

7) Kinh phí thực hiện.: 423.197.000 đồng ; trong đó:

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học:       307.197.000 đồng

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì:          116.000.000 đồng

+ Khác (vay, huy động…):                         0,0 triệu đồng.

8) Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số: 2018-259-05/KQNC Cấp ngày: 7/8/2018