1 Tên nhiệm vụ: Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen 14 giống xương rồng nopal (Opuntia spp) tại tỉnh Ninh Thuận
2 Tên tổ chức chủ trì: Trung tâm Thông tin-Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Ninh Thuận
3 Chủ nhiệm nhiệm vụ: Trần Lập Kim
4 Mục tiêu nghiên cứu:

     Mục tiêu chung:

Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen 14 giống xương rồng Nopal hiện có, đảm bảo tính chính xác, phục vụ nghiên cứu và góp phần đa dạng hoá các đối tượng cây trồng mới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại tỉnh Ninh Thuận.

Mục tiêu cụ thể:

– Điều tra, khảo sát, thu thập bổ sung và tư liệu hóa nguồn gen các giống xương rồng Nopal nhập nội tại Ninh Thuận.

– Bảo tồn an toàn nguồn gen 14 giống xương rồng Nopal nhập nội tại Trung tâm Thông tin-Ứng dụng tiến bộ KH&CN Ninh Thuận.

– Đánh giá nguồn gen 14 giống xương rồng Nopal nhập nội tại Ninh Thuận.

5 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Thu thập bổ sung và tư liệu hóa nguồn gen các giống xương rồng Nopal thu thập.

Điều tra, khảo sát và thu thập bổ sung nguồn gen một số giống xương rồng Nopal mới.

Nhân sơ bộ các mẫu giống Nopal thu thập được.

Đánh giá sơ bộ nguồn gen của các mẫu giống Nopal mới bổ sung.

Đánh giá chi tiết nguồn gen của các mẫu giống Nopal mới bổ sung.

Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen 14 giống xương rồng Nopal nhập nội

Bảo tồn, lưu giữ 14 giống Nopal bằng phương pháp nuôi cấy invitro:

Xây dựng vườn bảo tồn, lưu giữ 14 giống Nopal hiện có.

Đánh giá nguồn gen 14 giống xương rồng Nopal nhập nội.

Thiết lập dữ liệu, hệ thống thông tin tư liệu về nguồn gen xương rồng Nopal.

Tư liệu hóa nguồn gen 14 giống xương rồng Nopal nhập nội hiện có (Phiếu điều tra, phiếu mô tả, phiếu đánh giá, tiêu bản, ảnh, ấn phẩm thông tin, CSDL dạng văn bản và số hóa,..).

Tư liệu hóa nguồn gen giống xương rồng thu thập bổ sung mới (Phiếu điều tra, phiếu mô tả, phiếu đánh giá, tiêu bản, ảnh, ấn phẩm thông tin, CSDL dạng văn bản và số hóa,..).

Giới thiệu, cung cấp và trao đổi nguồn gen và chia sẻ dữ liệu, thông tin liên quan.

6 Lĩnh vực nghiên cứu: 40601-Công nghệ gen (cây trồng và động vật nuôi); nhân dòng vật nuôi
7 Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

– Bộ tư liệu đánh giá hiện trạng, đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh thái của 14 giống Xương rồng nopal tại Ninh Thuận:

+ Bộ phiếu đánh giá chi tiết đặc điểm nguồn gen: đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh thái của 14 giống Xương rồng nopal nhập nội hiện có và giống mới thu thập (3-5giống).

+ Bộ dữ liệu ảnh (thân, bẹ nhánh; gai; hoa; quả…) của 14 giống xương rồng Nopal nhập nội hiện có và giống mới thu thập.

+ Đánh giá và đề xuất một số giải pháp duy trì nguồn gen 14 giống xương rồng Nopal nhập nội tại Ninh Thuận và các giống mới thu thập

– Báo cáo đánh giá nguồn gen 14 giống xương rồng Nopal nhập nội (thành phần hóa học, hoạt tính sinh học) tại Ninh Thuận:

+ Kết quả đánh giá các chỉ tiêu hóa học; kết quả phân tích đánh giá thành phần hoạt chất sinh học 14 giống xương rồng Nopal nhập nội tại Ninh Thuận và các giống mới thu thập.

+ Đề xuất lựa chọn từ 6-8 giống có triển vọng để phát triển, nhân rộng

– Báo cáo Đánh giá khả năng kháng bệnh của 14 giống xương rồng Nopal nhập nội và kết quả phòng trừ bệnh hại chính (thối nhũn, chảy gôm) trên xương rồng Nopal tại Ninh Thuận:

+ Kết quả xác định được các đối tượng sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ bệnh hại chính (thối nhũn, chảy gôm) có hiệu quả trên xương rồng Nopal tại Ninh Thuận.

Mô hình Bảo tồn 14 giống Xương rồng Nopal:

+ Qui mô vườn bảo tồn: 1.000m2

+ Đảm bảo đầu đủ 14 giống Xương rồng Nopal nhập nội tại Ninh Thuận, cây sinh trưởng phát triển tốt.

– 01 Bài báo: Đạt yêu cầu của một bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành hoặc Tạp chí Khoa học và Công nghệ của địa phương

8 Thời gian thực hiện: 60 tháng, từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 12 năm 2025