1 Tên nhiệm vụ: Bảo tồn, sử dụng bền vững nguồn gen bò Tót lai F1 giữa bò cái nhà (Bos taurus) và bò tót đực (Bos gaurus),  giai đoạn 2021-2025
2 Tên tổ chức chủ trì: Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình
3 Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Anh Tuấn
4 Mục tiêu nghiên cứu:

– Bảo tồn nghiêm ngặt một phần quần đàn con lai quý hiếm thế hệ thứ 1, thế hệ thứ 2 tại Vườn Quốc gia Phước Bình.

– Hình thành khu vực bảo tồn quần đàn bò Tót lai thế hệ thứ 1, thứ 2.

– Kết hợp tham quan học tập, giáo dục bảo tồn đa dạng sinh học tại Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình.

5 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

– Cải thiện điều kiện sống tại chổ, phục hồi sức khỏe đàn bò

– Hình thành khu vực bảo tồn và xây dựng khu vực chăn nuôi mới

– Di dời quần đàn con lai bò Tót về Vườn thực vật VQG Phước Bình

–  Bảo tồn, theo dõi, đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của quần đàn con lai bò Tót

– Thực hiện công tác giáo dục bảo tồn đa dạng sinh học cho học sinh, sinh viên, khách tham quan và phục vụ công tác nghiên cứu khoa học

6 Lĩnh vực nghiên cứu: 40601-Công nghệ gen (cây trồng và động vật nuôi); nhân dòng vật nuôi
7 Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

– Quần đàn con lai quý hiếm thế hệ thứ 1: 10 con Mạnh khỏe thích ứng với môi trường sinh sống mới (xác xuất rủi ro chết do già yếu, và môi trường 10%)

– Con lai thế hệ thứ 2 tại Vườn Quốc gia Phước Bình được bảo vệ nghiêm ngặt, nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh đạt yêu cầu kỹ thuật:  01 con Mạnh khỏe thích ứng với môi trường sinh sống mới

– Khu vực bảo tồn quần đàn bò Tót lai thế hệ thứ 1, thứ 2 hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Bản vẽ thiết kế chuồng trại: Đúng kỹ thuật và yêu cầu của nhiệm vụ

Bản đồ khu chăn thả bán hoang dã: Đảm bảo kỹ thuật và vị trí khảo sát, diện tích 3,0 ha

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Trình bày đầy đủ, rõ ràng, logic quá trình thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện các nội dung đã nêu trong thuyết minh

Đào tạo hướng dẫn viên: Hướng dẫn viên được đào tạo chuyên nghiệp để thực hiện công tác giáo dục bảo tồn

Giáo dục công tác bảo tồn đa dạng sinh học: Hoạt động thường xuyên với nội dung phong phú, trực quan sinh động.

Bộ tư liệu giáo dục bảo tồn: Tài liệu nội bộ VQG gồm Video clip; tờ rơi, bảng tuyên tuyền, đảm bảo nội dung phong phú, trực quan sinh động và có giá trị giáo dục bảo tồn

Bài báo khoa học: Khoa học và chính xác. Được đăng bản tin Khoa học công nghệ của Sở KHCN tỉnh

8 Thời gian thực hiện: 60 tháng, từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 12 năm 2025