1) Tên nhiệm vụ: Ứng dụng nhân rộng mô hình sản xuất cây mía KK2 tại xã Công Hải huyện Thuận Bắc

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thuận Bắc

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

  1. KS. Nguyễn Đức Hùng
  2. CN. Đinh Thanh Tuấn

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

Xây dựng mô hình “Ứng dụng nhân rộng mô hình sản xuất cây mía KK2 tại xã Công Hải và Lợi Hải” Nhằm từng bước ứng dụng thay dần các giống mía cũ năng suất thấp bằng giống mía mới cho năng suất cao, ổn định, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần tổ chức các vùng thâm canh cây trồng có giá trị kinh tế trên vùng chủ động nước của huyện.

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

Đã tiến hành khảo sát, điều tra tình hình trồng mía địa bàn xã Công Hải và xã Lợi Hải, Thuận Bắc (diện tích, năng suất, phương pháp canh tác).

Chọn hộ đủ điều kiện tham gia mô hình sản xuất cây mía KK2: Trên cơ sở danh sách các hộ dân đăng ký tham gia ứng dụng nhân rộng mô hình sản xuất mía KK2 của 02 xã Công Hải và Lợi Hải. Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trạm khuyến nông – Khuyến ngư, UBND xã và cùng với chủ nghiệm dự án đi khảo sát vùng đất trồng mía của xã Công Hải, Lợi Hải và đất của các hộ dân đăng ký thực hiện dự án. Qua đối chiếu với các tiêu chí chọn hộ và đất để trồng mía KK2 của các hộ dân, đã thống nhất chọn 05 hộ dân:

+ Nguyễn Khắc Cường (0,5 ha) thôn Hiệp Kiết xã Công Hải

+ Lê Thanh Rơi (0,5 ha) thôn Hiệp Kiết xã Công Hải

+ Đặng Trung Thu (0,5 ha) thôn Hiệp Kiết xã Công Hải

+ Chama léa Đu (0,65 ha) thôn Bà Râu xã Lợi Hải

+ Jeắk Cái (0,85 ha) thôn Bà Râu xã Lợi Hải

Tập huấn kỹ thuật canh tác giống mía KK2.

Đơn vị tư vấn chuyển giao kỹ thuật (trạm khuyến Nông- khuyến ngư) hướng dẫn kỹ thuật trồng mía cho các hộ dân ngay tại đồng ruộng và chăm sóc, theo dõi từng thời kỳ sinh trưởng của cây mía

Triển khai thực hiện ứng dụng quy trình kỹ thuật giống mía KK2.Theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây mía KK2 và đánh giá hiệu quả của mô hình.Từ đó Hoàn thiện quy trình kỹ thuật xuất giống mía KK2 tại Thuận Bắc, nhằm từng bước ứng dụng thay dần các giống mía cũ năng suất thấp bằng giống mía KK2 cho năng suất cao, ổn định, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần tổ chức các vùng thâm canh cây trồng có giá trị kinh tế trên vùng chủ động nước của huyện. Giống mía KK2 có thời gian sinh trưởng mía tơ 10 tháng.

Đã tổ 1 lớp Hội nghị đầu bờ cho 50 nông dân. Qua đó đánh giá kết quả thâm canh giống mới, đồng thời tạo điều kiện giúp các hộ dân trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình sản xuất giống mía KK2 tại hộ tham gia mô hình. Từ đó bà con nhận thấy hiệu quả sử dụng giống mía KK2 tại địa phương. Dự án đã hướng dẫn người dân biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất thâm canh giống mía KK2 đem lại hiệu quả cao hơn so với các giống mía MY55-14, ROC 25, ROC 26.

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 5/2012                Kết thúc tháng 4/2013

7) Kinh phí thực hiện.: 222,504 triệu đồng, trong đó:  

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học:         168,744 triệu đồng.

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì:                 0,0 triệu đồng.

+ Khác (vay, huy động…):                   53,760 triệu đồng .

8) Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số: 37. Cấp ngày: 03/03/2014